dcsimg

Nyheter från Noden

Utbildningsläget för vindkraftsutbildning i Sverige läsåret 2016-2017

Den årliga rapporten om utbildningsläget för vindkraft i Sverige har nu utkommit för läsåret 2016-2017. I rapporten analyseras utbildningsutbudet samt söktryck och antal studenter på yrkeshögskolor och universitet/högskolor läsårsvis.  

I rapporten framkommer även vindkraftindustrins behov av både specialiserade och integrerade kompetenser erfarenheter på olika nivåer och branschen efterlyser mer samarbete mellan akademi och industri.

Söktrycket till utbildningar om vindkraft på högskolor och universitet har ökat stort under senare år och det finns en trend att studenterna fortsätter med påbyggnadskurser inom området. Detta märks bland annat i att antalet akademiska uppsatser och avhandlingar om vindkraft ökat till 94 publikationer under läsåret, vilket är en stor ökning från tidigare år. Detta visar på ett stort intresse för ämnet hos studenterna och att ny vindkraftskompetens tillkommer varje år.  

Behovet av vindkrafttekniker har ökat samtidigt som antalet utbildade har sjunkit betydligt. På sikt kommer behovet att nå en mycket hög nivå då vindkraften beräknas fyrdubblas eller mer till 2040. För att motverka bristen av vindkrafttekniker arbetar nu Vindkraftsbranschen tillsammans med Nätverket för vindbruk med att få igång fler utbildningar samt attrahera fler sökande till de utbildningar som finns.

Hämta rapporten här

 

Ny rapport - fördjupat förslag för samverkan

Samverkan mellan akademi, industri och myndigheter har varit ett återkommande tema vid flera träffar inom Akademiforum, som är en arena för lärare och forskare inom vindkraft. Forumet anordnas av noden för utbildning och kompetensfrågor i Nätverket för vindbruk.

Som en del i att konkretisera denna fråga har noden genomfört en studie om möjligheter till samverkan. Den är nu publicerad i rapporten Fördjupat förslag om samverkan – Rapport om insatser för samverkan mellan akademi, industri och myndigheter inom vindkraftsområdet.

Rapporten handlar om samverkan inom vindkraftsutbildning och -forskning mellan akademi, industri och myndigheter. Här finns exempel på samverkansformer och hur olika aktörer arbetar med samverkan idag. Rapporten lyfter fram goda exempel och belyser olika utmaningar samt ger förslag på hur man kan skapa förhållanden som uppmuntrar till och underlättar samverkan. Studien baseras på material från tidigare rapporter, intervjuer samt en workshop.

 Fördjupat förslag om samverkan – Rapport om insatser för samverkan mellan akademi, industri och myndigheter inom vindkraftsområdet (2018)


Samexistens 2017

Gotland har mycket goda vindresurser och har varit en pionjär i vindkraftsutbyggnad sedan 1980-talet. För närvarande står vindkraften för mer än 45 % av elförsörjningen (Region Gotland, 2017) och regionen har som mål att år 2020 ska årsproduktionen av lokalproducerad el från förnybar energi på Gotland vara dubbelt så stor som den totala elförbrukningen (Region Gotland, 2014). Det innebär mer än en fyradubbling av elproduktionen från vindkraft.

Region Gotland har pekat ut områden som är lämpliga för vindbruk i översiktsplanen och som kan producera mer el än målet år 2020 (Region Gotland, 2010). Flera planerade vindkraftsparker i utpekade områden för vindbruk på Gotland har fått avslag på tillståndsansökan på grund av fåglar och ofta specifikt örnar t.ex. Mästermyr, Forsvidar och Boge.

Det här projektet har undersökt om fågelskyddssystem, kompensationsåtgärder och mer strategisk regional planering är en möjlighet för att få till stånd en resurseffektiv utbyggnad av vindkraften, utan negativ påverkan på bevarandestatusen på populationer av kungs- och havsörn.

 Samexistens örnar och vindkraft på Gotland (2017)


Att kommunicera vindkraftsforskning 2017

Denna rapport behandlar forskningskommunikation av vindkraft i Sverige. Den ingår som ett delmoment i Nätverksprojektet Forskningskommunikation och utbildning som har det övergripande målet att underlätta förmedling av kunskap om vindkraft samt säkerställa tillgången till information för relevanta målgrupper.

Undersökningen som rapporten beskriver visar hur aktuell forskningskommunikation utförs från de forskningsprogram och -centra inom vindkraft som är verksamma i Sverige. Den vill också lyfta goda exempel på forskningskommunikation om vindkraft, belysa de utmaningar som finns och även föreslå förbättringar.

Aktuella forskningsprogram för denna studie har varit Vindval, Vindforsk, Vindkraft i kallt klimat och VindEL, samt forskningscentra SWPTC och STandUP for Wind. Vi har också inkluderat Nätverket för vindbruk som är en aktiv aktör för att sprida forskning och kunskap inom vindkraftsområdet.

Att kommunicera vindkraftsforskning (2017)


Forskningssammanställningen från 2017 är klar

Rapporten Ny och pågående vindkraftsforskning i Sverige 2017 är publicerad. Det är det sjätte året i rad som sammanställningen tas fram och årets upplaga är en uppföljning av rapporterna från åren 2011- 2016.

Sammanställningen består av två delar. Den första innehåller presentationer för de forskningsprogram och forskningscentra inom vindkraft som är verksamma i Sverige. Den andra delen består av en ämnesindelad listning av vetenskapliga publikationer från 2017. Här finner du vetenskapliga rapporter, artiklar, avhandlingar och uppsatser. Minst en av författarna är verksam vid ett svenskt lärosäte. För båda delarna finns direktlänkar till publikationerna.

Även i år finns en sammanfattande tabell där antalet publikationer redovisas och jämförs med antalet från 2016.

Ny och pågående vindkraftsforskning i Sverige sammanställs av Noden för utbildnings- och kompetensfrågor i Nätverket för vindbruk. Noden är en del av Vindenergigruppen på Uppsala universitet, Campus Gotland och tillhör Institutionen för geovetenskaper. 

Forskningssammanställningen (2017)

New and ongoing research in Wind Power (2017).

 

Akademiforum om vindkraft IV gick av stapeln i Uppsala

Akademiforum om vindkraft anordnades för fjärde gången den 15 mars 2018 på Geocentrum i Uppsala. Lärare och forskare från olika lärosäten samlades tillsammans med representanter från näringslivet för att utbyta information och diskutera samverkan.

Teman för dagen var:

- Vindkraftens roll i 100 % förnybar elenergi i Sverige 2040. Vad innebär det för utbildning och forskning?
- Goda exempel på samverkan mellan industri och akademi
- Workshop om utmaningar och möjligheter med samverkan

Seminariet inleddes med en presentation av utbildningsläget för vindkraft i Sverige.  Sedan informerade Energimyndigheten om vindkraftens roll i 100 % förnybar elproduktion till 2040 och forskningsprogrammen VindEl och Vindval presenterades.

Resten av eftermiddagen ägnades åt samverkan. Johanna Liljenfeldt från Uppsala universitet introducerade och Patrik Hilber, KTH och Mike Danilovic, Högskolan i Halmstad presenterade goda exempel. Dagen avslutades med en workshop kring samverkan där deltagarna diskuterade behov och erfarenheter i mindre grupper.

Träffen anordnades av Noden för utbildnings- och kompetensfrågor inom Nätverket för vindbruk. Noden är en del inom Vindenergigruppen på Uppsala Universitet Campus Gotland.

Här kan du se årets program och nedan kan du ta del av presentationerna:

Introduktion, uppdateringar och utbildningsanalyser.
Liselotte Aldén, Uppsala universitet Campus Gotland

Vindkraftens roll i 100 % förnybar elproduktion i Sverige 2040. Vad innebär det för utbildning och forskning?
Linus Palmblad, VindEL, Energimyndigheten
Kerstin Jansbro, Vindval, Naturvårdsverket 

Samverkan mellan akademi, myndigheter och industri. Internationell samverkan och goda exempel.
Johanna Liljenfeldt och Liselotte Aldén, UU
Patrik Hilber, KTH

Mike Danilovic, Högskolan i Halmstad

 

Skribent: Noden för utbildnings-och kompetensfrågor
Senast ändrad: 2018-06-12