dcsimg

Vindkraften och miljön

Vindkraftens påverkan på människor, natur och miljön studeras inom kunskapsprogrammet Vindval. Programmet är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Naturvårdsverket. Energimyndigheten finansierar Vindval och Naturvårdsverket driver programmet.

Vindval har under 2015 haft en utlysning där forskare inbjöds att komma med ansökningar. Läs mer om de aktuella forskningsprojekten på Vindvals hemsida.

På Vindvals hemsida kan du också läsa om tidigare forskningsprojekt samt ladda ner syntesrapporter och tex vindkraftverkens påverkan på människor, fåglar, fladdermöss, marint liv och landlevande däggdjur.

I syntesrapporterna har forskare jämfört Vindvals resultat med annan forskning. Syftet med rapporterna är att resultaten från forskningen ska kunna användas som underlag för miljökonsekvensbeskrivningar och i planerings- och tillståndsprocesser vid prövning av vindkraftsetableringar.

Skribent: Energimyndigheten
Senast ändrad: 2015-07-15