dcsimg

Påverkan på fastighetspris

Det finns en oro hos många människor för att värdet av den egna fastighetens ska sjunka om det byggs ett vindkraftverk i närheten. Denna oro kan vara en orsak till att det bildas en opinion mot vissa vindkraftsetableringar.

Frågan om hur fastighetspriset påverkas av vindkraftsetableringar har studerats i ett fåtal studier. Bland annat tog konsultbolaget ÅF fram en studie, med titeln ”Vindkraft i sikte”, som ett projekt inom Nätverket för vindbruk. Resultatet från studien var att det inte gick att visa att vindkraftetablering har påverkan på fasighetspriser generellt sett. Studien omfattade småhus och fritidshus inom fem kilometers radio från en vindkraftetablering och man studerade perioden före samrådet, under tillståndsprocessen, under byggtiden och perioden efter det att anläggningen tagits i drift.

Påverkan på fastighetspriserna har även studerat inom Vindvals syntesprojekt om Vindkraftens påverkan på människans intressen. Där drar forskarna slutsatsen att, utifrån de studier som har studerat frågan, saknas det idag överlag statistiskt signifikant stöd för att närhet till vindkraftsverk har en negativ effekt på fastighetsvärden. Men de konstaterar också att avsaknaden av statistiskt signifikant inte utesluter att enskilda fastigheter kan påverkas negativt. Det finns exempelvis studier som visar att en attraktiv utsikt är en viktig förklarande faktor för en fastighets värde och sådana värden kan påverkas av en vindkraftsetablering i närheten. Vindvals forskare konstaterar också att det finns behov av mer forskning inom området för att kunna dra säkrare slutsatser.