dcsimg

Arbetsmiljö och säkerhet

Den kraftiga utbyggnaden av vindkraft i landet har lett till att frågan om olycksrisker vid vindkraftverk har fått ett ökat fokus. Det handlar om arbetsmiljöfrågor för de som arbetar i vindkraftparkerna, men också om säkerheten för allmänheten som vistas i närheten av vindkraftverk.

En vanlig säkerhetsfråga är risken för att hela eller delar av ett vindkraftverks rotorblad lossnar. Sådana händelser är ovanliga, men har inträffat. Den viktigaste säkerhetsfrågan i länder med kallt klimat som Sverige är dock risken för nedisning och iskast. Det pågår en rad forsknings- och utvecklingsprojekt idag, som dels handlar om att hitta tekniska lösningar för att undvika eller minimera isbildning och dels om att öka kunskapen om isbildning och iskast.

Vem har ansvaret för säkerheten?

Det är många olika aktörer som är berörda av säkerhetsfrågorna vid vindkraftverk och ansvarsfördelningen ser olika ut i olika faser av processen. När ett verk tillverkas är det tillverkaren som är ansvarig för att uppfylla de krav som ställs i Maskindirektivet. Tillverkaren är också skyldig att informera användaren om de risker som inte har kunnat byggas bort, som exempelvis risken för iskast. Vid uppförande av verket är det byggherren som ansvarar för att se till att kraven enligt plan- och bygglagen och/eller miljöbalken följs vid byggplatsen. När vindkraftverket är i drift är det den som utövar verksamheten som är ansvarig för säkerheten. Både i konstruktions-, bygg- och driftfasen har de olika tillsynsmyndigheterna ett ansvar att se till att de regler som finns följs. Regelverk och ansvarsfördelning beskrivs utförligare på Vindlov.

 

Skribent: Energimyndigheten
Senast ändrad: 2015-10-27