Vad kostar vindkraftselen? - Nätverket för vindbruk

Vad kostar vindkraftselen?

Vindkraftens produktionskostnader har sjunkit kraftigt under de senaste åren både i världen och i Sverige, vilket gjort att vindkraften idag är ett av de billigaste kraftslagen i Sverige och i många andra länder.

Helt avgörande för ekonomin i ett vindkraftsprojekt är ett bra vindläge. Ju mer det blåser desto mer el kan vindkraftverket producera. Kostnaden per producerad kilowattimme kommer därför vid en jämförelse att variera mellan olika platser även om verken är desamma.

Det görs sammanställningar för att kunna jämföra produktionskostnaden mellan olika energislag. Den senaste stora genomgången av kostnaderna för olika sätt att producera el i Sverige finns i rapporten ”El från nya anläggningar”, som togs fram av Elforsk under år 2014 (El från nya anlägginngar, Elforsk rapport 14:40. Enligt Elforsks siffror kostade elen från vindkraft på land under denna period i genomsnitt 50 öre per producerad kilowattimme (kWh). Vindkraften till havs kostade betydligt mer och uppgick till 79 öre per producerad kWh. Men i dessa kostnader är inte stödet i form av elcertifikaten för förnybar energi inräknat. I samma rapport beräknas kostnaderna för el från kärnkraft till 60 öre.

Under 2014 har även Energimyndigheten studerat kostnaderna för vindkraft i Sverige. Enligt denna studie finns det gott om lägen i landet där produktionskostnaden skulle hamna mellan 50 och 60 öre per kWh och även de där kostnaden är lägre än 50 öre per kWh. En förklaring till det är att det finns många vindkraftprojekt i landet som har goda vindlägen. En annan viktig förklaring är att produktionskostnaden för vindkraft har sjunkit kraftigt i hela världen under de senaste 15-20 åren. Det beror på att vindkraftturbinerna blivit effektivare och att konkurrensen på marknaden ökat. En ökad erfarenhet av projektutveckling bidrar också till den här utvecklingen mot sjunkande kostnader. Rrapporten kan du ladda ned här