Prognoser om vindkraft - Nätverket för vindbruk

Prognoser om vindkraft

Många prognoser på energiområdet pekar mot en fortsatt expansion av vindkraften. I sin senaste prognos för den förnybara energimarknaden på medellång sikt gör det internationella energiorganet IEA bedömningen att vindkraften globalt kommer att fortsätta växa med ca 16 procent per år fram till 2017.

IEA:s prognos för vindkraften i världen fram till 2017 motsvarar en produktionsökning på cirka 100 TWh per år. Närmare 90 procent av detta kommer att byggas ut på land spår IEA. När det gäller havsbaserad vindkraft är bedömningen att utvecklingen går trögare.

Från 4 GW installerad effekt 2011, växer den havsbaserade vindkraften till 26 TW fram till år 2017. Det kommer framför allt att ske i länder med generösa stödsystem för att bygga ut vindkraften till havs. Förutom kostnadsläget för den havsbaserade vindkraften står branschen också inför utmaningar som flaskhalsar i sektorer som exempelvis överföringskablar och konstruktionsfartyg kan medföra, menar IEA.

I rapporten ”Wind Status Report” från 2012 från EU:s forskningscenter ”Joint Research Centre”  förutspås att den totala installerade vindkraftskapaciteten kommer att nå 2 540 GW globalt år 2050. Knappt en femtedel kommer då finnas i EU. Någon gång innan 2030 förutspår rapporten att marknaden för den havsbaserade vindkraften i EU passerar den landbaserade. Ännu en växande marknad pekas ut i rapporten. Redan efter år 2015 kommer det finnas en betydande marknad för att föryngra och modernisera existerande vindkraftparker. Detta gäller framför allt i länder som var tidiga med vindkraft, exempelvis Tyskland, Holland och Danmark.

Svensk utveckling

För att följa energisystemets utveckling tar också Energimyndigheten fram prognoser på kort och lång sikt. Beräkningarna bygger på beslutade styrmedel. Den senaste kortsiktsprognosen från hösten 2013 bedömer att vindkraften kommer att öka till 9,3 TWh år 2013 och till 10,8 TWh år 2014. Året därpå år 2015 bedöms den öka till 12 TWh.

Det är i nivå med antagandet i den senaste långsiktsprognosen från 2012 där det bedöms att vindkraften kommer att producera 12 TWh år 2030. Energimyndighetens bedömning är att Sverige klarar målet om 50 procent förnybart till år 2020.

Branschens bedömning är betydligt mer optimistisk vad gäller utvecklingen i Sverige. Enligt Svensk Vindenergis senaste prognos från 2013 kommer vindkraften leverera 16 TWh år 2020. En annan bild ger databasen Vindbrukskollen. Här finns projekt registrerade som gör att Sverige, om de byggs, når långt över 30 TWh.

Vill du läsa mer om prognoser? Klicka och läs i länkarna till höger. 

Skribent: Energimyndigheten
Senast ändrad: 2013-10-01