dcsimg

Politiska mål

Det finns inget direkt mål för utbyggnaden av vindkraft i Sverige. Målen om förnybar energi och hållbarhet är generella och inte styrda mot något kraftslag.

Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem med mål att öka mängden förnybar el i Sverige och Norge med 28,4 TWh mellan 2012 och 2020. Stödet är teknikneutralt, men har hjälpt att driva på utbyggnaden av vindkraft i Sverige och Norge. Utbyggnaden av vindkraft beror därför på dess konkurrenskraft gentemot andra certifikatberättigade kraftslag. Systemets ambition innebär en planerad årlig tillbyggnad om cirka 3 TWh förnybar el i Sverige och Norge från bland annat vind, sol, biobränslen, vattenkraft, vågenergi, geotermisk energi och torv i kraftvärmeverk.

Den 20 juni 2017 beslutade regeringen att utöka elcertifikatsystemet med ytterligare 18 TWh för enbart Sverige mellan 2020 och 2030, och att förlänga certifikatsystemet fram till 2045. (Prop. 2016/17:179) Målet för den gemensamma marknaden med Norge är 28,4 TWh, och skulle detta överskridas innan Norges utträde från elcertifikatsystemet kommer det bidra till att uppnå den nya ambitionen på 18 TWh. Det sista datumet för godkännande av norska anläggningar för elcertifikat är den 31 december 2021. Samtidigt pågår ett utredningsarbete för hur en svensk stoppregel ska implementeras. Stoppregeln ska bestämma när och hur svenska anläggningar ska sluta godkännas för elcertifikat (Regleringsbrev. M2017/00599/Ee).

Källa: Energimyndigheten, Vindkraftsstatistik 2017

Skribent: Noden för näringsliv- och affärsutveckling
Senast ändrad: 2013-03-05