dcsimg

Söka och driva projekt

Ansöka om medel

Den som vill ansöka om medel för aktiviteter inom ramen för Nätverket för vindbruk gör detta genom att lämna in en ansökan i samband med Nätverkets utlysning av medel. Utlysningen brukar äga rum i början av varje kalenderår. Mer information om aktuell utlysning finns på en separat sida, se länk till höger.

Ansökan lämnas i första hand via e-kanalen. I ansökan ska du markera alternativet att söka som "enskilt projekt" och ange namnet på den handläggare som ansökan har diskuterats med. Instruktioner för hur en ansökan till Nätverket för vindbruk ska fyllas i hittar du här. Praktiska instruktioner för hur du gör en ansökan i e-kanalen hittar du i e-kanalens användarmanual.

Lägesrapportering

De projekt som tilldelas medel av Nätverket för vindbruk ska sedan rapportera till Energimyndigheten enligt den plan som anges i varje projekts beslut. De flesta projekt ska göra en lägesrapportering då halva projekttiden har gått. Vid lägesrapporteringen ska det framgå hur mycket pengar som hittills upparbetats och hur projektet ligger till i förhållande till den projektplan som beslutet fattats utifrån. Det är också viktigt att redovisa eventuella avvikelser från plan och viktigare uppnådda resultat i projektet. Använd gärna e-kanalens mall för lägesrapporteringen. För den ekonomiska lägeserapporteringen ska mallen för ekonomisk redovisning användas.

Slutrapportering

När projektet har avslutats ska projektet slutrapportera. Detta görs genom att lämna in en slutrapport till Energimyndigheten elektroniskt, i första hand via E-kanalen. Använd gärna Nätverkets mall för slutrapportering. Slutrapporten ska innehålla en kort sammanfattning på svenska och engelska och särskilt belysa de frågeställningar som tas upp under beslutsbrevets mål och genomförande. Sammanfattningen bör inte vara längre än en A4-sida och kortfattat beskriva projektets resultat, erfarenheter och eventuella förslag på fortsatta insatser.

Ekonomisk slutredovisning

Den ekonomiska slutredovisningen sker i regel två månader efter det att projektet har slutrapporterat. Den ekonomiska slutredovisningen ska inlämnas i ett påskrivet pappersexemplar samt elektroniskt. Vid den slutliga ekonomiska redovisningen ska mallen för ekonomisk slutredovisning användas.

Skribent: Energimyndigheten
Senast ändrad: 2017-01-02