dcsimg

Arbetskraft, kompetenser och faciliteter för storskaligt vindbruk

Projektet har kartlagt aktörer, arbetsmoment och sysselsättningseffekter; utfall i Havsnäs Vindkraftspark (48 verk).

Projektet har tagit fram ett verktyg för prognos när det gäller Vindkraftnorr (Statkraft SCA Vind, 450 verk) i Västernorrland och Jämtland. Projektet har utvärderat ekonomiska och praktiska fördelar/nackdelar med nyttjande av regionala resurser under faserna projektering och etablering, drift och underhåll.

Målen för projektet är att kartlägga samt skapa metoder och system för att överblicka och åtgärda brister i tillgången på de kompetenser, den arbetskraft, de utrustningar och övriga faciliteter som kommer att behövas vid storskalig etablering av vindbruk. Slutsatserna ska kunna användas vid storskaliga etableringar i hela landet – och kanske även för andra etableringar än inom vindbruket. Här intill kan du ladda ner slutrapporten "Arbetskraft, kompetenser och faciliteter för storskaligt vindbruk".

Projektet påbörjades av Olle Chorell vid länsstyrelsen i Västernorrlands län. Projektet har färdigställts av Daniel Perfect och Karin Liinasaari vid Strömsunds kommun.

Projektledare

Projektperiod

2009-09-01 till 2011-02-28