dcsimg

Vindval

Kunskapsprogrammet Vindval samlar in, bygger upp och förmedlar fakta om vindkraftens påverkan på den marina miljön, växter, djur, människor och landskap samt om människors upplevelser av vindkraftsanläggningar. Programmet förmedlar erfarenheter från både nyetablering av vindkraft och vindkraftsparker som är i drift. De krav på kontrollprogram som ställts enligt miljöbalken kan idag ge ökade möjligheter att på längre sikt följa upp tidigare forskning om vindkraftens miljöpåverkan.

Vindval är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Naturvårdsverket och leds av en styrgrupp med representanter från dessa myndigheter. Till Vindval hör också en referensgrupp med sakkunniga inom de fokusområden programmet omfattar.

Under programmets två första etapper 2005-2014 bedrevs forskning huvudsakligen inom fyra områden: människors intressen vid etablering av vindkraft, påverkan från vindkraft på fåglar och fladdermöss, marint liv och däggdjur på land. Ett trettiotal forskningsprojekt och fyra syntesrapporter ingick i Vindvals första två etapper. I syntesrapporterna sammanfattades kunskapsläget inom aktuella forskningsområden. Resultaten kan användas som underlag vid tillståndsprocesser inför vindkraftsetableringar. År 2013 arrangerade Naturvårdsverket och Energimyndigheten en internationell konferens för forskare som studerar vindkraftens miljöpåverkan.

I Vindvals forskningsutlysning för 2015 beviljades stöd för bland annat projekt som rör ljud från pålning vid etablering av vindkraft till havs, värdering av vindkraftens samhällsnytta i samband med tillståndsprövning, samt människors upplevelser av ljud från vindkraft. Under året publicerades också en populärvetenskaplig sammanställning av aktuell forskning inom Vindval.

Vindvals lägesrapport 2015

Pågående projekt inom Vindval 2015-2018

Vindvals hemsida

Skribent: Noden för utbildnings-och kompetensfrågor
Senast ändrad: 2016-11-18