dcsimg

Vindkraft i kallt klimat

I programmet Vindkraft i kallt klimat fördelar Energimyndigheten medel för forskning som rör metodutveckling för att förutsäga isbildning på vindkraftverk, isbildningens påverkan på elproduktion och teknikutveckling som motverkar isbildning. Programmet omfattar också miljö- och säkerhetsfrågor kopplade till vindkraft i kallt klimat.

Vindkraft i kallt klimat startade 2013 och pågår till och med 2016. Syftet med programmet är att underlätta etableringen av större vindkraftsparker i norra Sverige under nästa årtionde och att ta itu med de utmaningar som uppstår med vindkraft i kallare områden. Ansamling av is på turbinbladen kan leda till att vindkraftverk behöver stängas av. Isbeläggning utgör en säkerhetsrisk och kan samtidigt bidra till mer buller. Låg temperatur ställer också större krav på val av konstruktionsmaterial. Sammantaget leder dessa faktorer till en relativ osäkerhet vid bedömningen av energikostnad och driftssäkerhet vid projektering av vindkraft i områden med kallt klimat.

Produktionsstörningar och isbildning till följd av låg temperatur och fuktig luft förekommer inte bara i norra Sverige utan i hela norra Europa. Även i ett bredare internationellt perspektiv är behovet av mer kunskap om etablering och drift av vindkraft i kallt klimat stora. Trots att mer än 20 GW vindkraft i kallt klimat idag installerats runt om i världen bygger kunskapen om hur utmaningar i dessa områden ska hanteras främst på erfarenhet och inte vetenskapliga studier.

Hösten 2014 beviljade Energimyndigheten medel till 10 projekt rörande Vindkraft i kallt klimat. Projekten handlar bland annat om vilka vibrationer isbeläggningar ger upphov till, metoder för att mäta vatteninnehållet i luft, modellering av nedisning och produktionsförluster, avisning, ljudpåverkan och studier rörande iskast. Iskast innebär att isbitar slungas av turbinblad eller faller till marken.

Mer om Vindkraft i kallt klimat

Skribent: Noden för utbildnings-och kompetensfrågor
Senast ändrad: 2016-11-18