dcsimg

Vindforsk IV

Vindforsk IV är ett program som pågår mellan 2013 och 2017. Målet är att bidra till kompetens och kunskap som behövs för att projektera, bygga och driva vindkraftsanläggningar samt att anpassa anläggningarna och kraftsystemet för en situation med en ökande andel vindkraft.

Vindforsk genomförs i samverkan mellan Energimyndigheten och företag verksamma inom vindkraftsområdet genom Elforsk. Programmet har finansierats till 50 % av industrin och 50 % av Energimyndigheten.

Vindforsk IV är strukturerat i tre verksamhetsområden: Vindresursen, projektering och etablering, Drift och underhåll, samt Vindkraft i elsystemet. Just nu bedrivs 18 forskningsprojekt inom områden som bland annat omfattar avisning av vindkraftverk, underhåll av växellådor, frekvensreglering och syntetisk tröghet.

Pågående projekt omfattar bland annat studier av hur topografin i det omgivande landskapet såväl som andra vindkraftverk påverkar produktionen och belastningen hos enskilda verk och det långsiktiga underhållsbehovet. Hur bedömer man exempelvis påverkan på elproduktionen hos ett vindkraftverk från omkringliggande skogsbevuxen mark? Vilka vindförhållanden har egentligen störst påverkan på enskilda komponenter i ett vindkraftverk? En annan faktor som kan påverka produktion och underhållsbehov är isbildning på rotorbladen. I ett forsknings-projekt undersöks om varmvatten som sprids från en helikopter kan användas för att få bort is från rotorblad.       

Vindforsk IV omfattar utöver ovan nämnda verksamhet också forskning om hur vindkraftverk och elsystem kan anpassas för att klara en större andel vindkraft i det nordiska elnätet.

Vindforsk IV har sina rötter i den forskning om vindkraft som startade 1975 med finansiering från ett dåvarande statligt energiforskningsprogram. Forskningen har därefter fortsatt inom en rad olika program med olika inriktning. Vindforsk-IV har samma huvudinriktning som föregångaren Vindforsk III, som pågick mellan 2009 och 2012.

Rapporter från projekt inom Vindforsk finns tillgängliga via hemsidan där det även går att anmäla sig till deras nyhetsbrev.

Från 2017 kommer Vindforsk ingå i Energimyndighetens nya forskningsprogram inom vindkraft, VindEL. Läs mer om VindEL i kapitel 2.4.

Det pågår även planering för ett industrikonsortium som skulle innebära samarbetsformer för industri och akademi efter det att Vindforsk IV slutar.

Vindforsk via Elforsk

Vindforsk via Energiforsk

Rapport 2016:311. Projekt inom Vindforsk 2015 (pdf)

Skribent: Noden för utbildnings-och kompetensfrågor
Senast ändrad: 2017-04-18