dcsimg

Vindforsk IV

Vindforsk-IV är ett program som pågår mellan 2013 och 2017 inom vilket Energimyndigheten och företaget Energiforsk samfinansierar och beviljar medel för forskning som rör projektering, anläggning och drift av vindkraftverk. Energiforsk är ett icke vinstdrivande aktiebolag som ägs av företag inom energisektorn och som bland annat initierar forskning och koordinerar forskningsprogram.

Vindforsk IV omfattar utöver ovan nämnda verksamhet också forskning om hur vindkraftverk och elsystem kan anpassas för att klara en större andel vindkraft i det nordiska elnätet. Verksamheten ska också stödja forskning och utveckling som minskar vindkraftens kapital- och driftskostnader och minska osäkerheten vid bedömningen av dessa faktorer. Vindforsk leds av ett programråd bestående av sakkunniga från Energimyndigheten och vindkraftsindustrin.

Vindforsk-IV har sina historiska rötter i den forskning om vindkraft som startade 1975 med finansiering från ett dåvarande statligt energiforskningsprogram. Forskningen har därefter fortsatt inom en rad olika program med olika inriktning. Vindforsk-IV har samma huvudinriktning som föregångaren Vindforsk III, som pågick mellan 2009 och 2012.

En övergripande målsättning med Vindforsk är att det vid svenska lärosäten och företag ska finnas kompetens som säkerställer kunskapen om vindkraftteknik inom både akademisk grundutbildning och forskarnivå. Ett syfte är att förstärka rekryteringsbasen till vindkraftindustrin.

Pågående projekt inom Vindforsk omfattar bland annat studier av hur topografin i det omgivande landskapet såväl som andra vindkraftverk påverkar produktionen och belastningen hos enskilda verk och det långsiktiga underhållsbehovet. Hur bedömer man exempelvis påverkan på elproduktionen hos ett vindkraftverk från omkringliggande skogsbevuxen mark? Vilka vindförhållanden har egentligen störst påverkan på enskilda komponenter i ett vindkraftverk? En annan faktor som kan påverka produktion och underhållsbehov är isbildning på rotorbladen. I ett forskningsprojekt undersöks om varmvatten som sprids från en helikopter kan användas för att få bort is från rotorblad. 

Vindforsks hemsida

Slutrapporter från Vindforsk

Skribent: Noden för utbildnings-och kompetensfrågor
Senast ändrad: 2016-11-18