dcsimg

STandUP for Wind

År 2009 beslutade regeringen att anslå medel till universitet och högskolor för utveckling av 24 forskningsområden vilka bedömdes som strategiskt viktiga. Ett av dessa områden var energi. Medel för energiforskning fördelades till följande delområden; elektriska drivsystem och hybridfordon, alternativ till fossila bränslen, miljö- och klimatanpassad produktion av biomassa för råvaror och biobränslen, samt förnybar elproduktion i större skala och dess integration i elnätet. I syfte att jobba främst med det sistnämna delområdet bildades forskningscentret STandUP for Wind, där målsättningen är att genom tvärvetenskapliga arbetssätt underlätta utvecklingen mot en större andel el från vindkraft i elnätet.

STandUP for Wind leds av Kungliga tekniska högskolan och Uppsala universitet. Luleå tekniska universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet ingår i samarbetet. Forskare från respektive lärosäte möts regelbundet och utbyter kunskap och erfarenheter. STandUP for Wind fördelar dock inte medel till forskning om vindkraft utan anslag får sökas externt. Inom ramen för STandUP for Wind pågår också ett kunskapsutbyte med företag inom vindkraftsindustrin. Syftet är att säkerställa att forskningen handlar om frågor som är viktiga för industrin att lösa - och att forskningsresultaten verkligen når fram dit.

Ett flertal institutioner vid Kungliga tekniska högskolan och Uppsala universitet medverkar i STandUP for Wind. Några frågor som studeras är i vilken mån vindkraftsparker påverkar varandra på större avstånd, hur vinden bromsas upp och fördelar sig i vindkraftsparker och hur man kan undvika att närboende påverkas negativt av ljud från vindkraftverk. Ett antal projekt fokuserar på tekniska komponenter inne i vindkraftverk, exempelvis design av permanentmagnetiserande generatorer. Frågor om hur landskapet påverkas av vindkraftsparker och olika planeringsprocesser kopplade till landskapspåverkan ingår också i STandUP for Wind.

www.standupforwind.se

Skribent: Noden för utbildnings-och kompetensfrågor
Senast ändrad: 2016-11-18