dcsimg

RISE

Logga RISE

RISE (Research Institutes of Sweden) är ett oberoende, statligt forskningsinstitut med 2300 medarbetare, varav ca 700 är disputerade forskare. Här drivs och stöds alla typer av företagsnära forskningsprojekt och innovationsprocesser för teknologier, produkter och tjänster inom många områden, varav vindkraft är ett. RISE samverkar internationellt med företag, akademi och offentlig sektor för att bidra till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle.

Forskning och innovation inom vindkraftsområdet har växt fram hos RISE under flera år, främst med fokus på provning, test och certifieringstjänster. Sedan ett par år tillbaka har en riktad satsning på forskning inom vindkraft gjorts som kommer att fortgå och utökas i linje med ägarnas (den svenska staten) mål om en 100 % förnybar elproduktion till år 2040.

Målsättningen med RISE satsning på vindkraft är att som forskningsinstut i huvudsak bedriva en tillämpad och företagsnära forskning på relativt höga nivåer, men samtidigt ha ett samarbete med universitet och högskolor kring forskarutbildningar och grundforskning även på lite lägre nivåer. Detta i enlighet med uppdraget om att stötta företagen i sitt forsknings- och innovationsarbete samt att verka för näringslivsutveckling.

RISE gör fortsatta satsningar under 2018 mot innovation och forskning inom vindkraftsområdet. Ett led i detta har varit att lansera ett internt fokusområde inom förnybar elproduktion för att förverkliga nytänkande forskningsprojekt inom området. Ytterligare en satsning är ett internt samverkansinitiativ för att fokusera olika forskningsområden på behoven för framgångsrik utveckling inom vindkraft inom RISE. Båda initiativen syftar till att under året lansera nya forskningsprojekt i samverkan med vindkraftsbranschen. Båda dessa initiativ har även fått intern finansiering med riktade medel från Näringsdepartementet då de bedömts som viktiga i arbetet med att uppfylla målet om 100 % förnybart till år 2040 på ett hållbart sätt till år 2040.

Som ett led i det strategiska arbetet med kompetensförsörjning och kunskapsspridning kommer RISE att anställa ytterligare forskare och projektledare med fokus på vindkraftsområdet under det kommande året. Under 2018 kommer dessutom det europeiska forskningssamarbetet utökas genom ett större engagemang i vindkraftsdelen för EERA, European Energy Research Alliance och liknande forskningsnätverk i syfte att stärka Sveriges roll som kunskapscenter inom vindkraft.

Utpekade prioriteringsområden för de kommande åren är:

-    Test och verifiering i kallt klimat samt teknik och material för avisning

-     Havsbaserad vindkraft i svenska förhållanden

-     Effektivare metoder för drift och underhåll för ökad teknisk livslängd, ytterligare kostnadsreduktioner och ökad hållbarhet

-     Ökat bidrag/nyttogörande från vindkraft för elsystemets stabilitet

-     Brandtekniska frågor och brandskydd för vindturbiner och elkraftutrustning

Läs mer på RISE hemsida

Skribent: Noden för utbildnings-och kompetensfrågor
Senast ändrad: 2018-04-26