dcsimg

Vindkraften och rennäringen

En stor del av de vindkraftprojekt som idag är i någon fas av tillståndsprocessen är lokaliserade till norra Sverige. Många av dessa projekt ligger i områden som samebyarna använder för renbete under hela eller delar av renskötselns årscykel. Det har inneburit att frågan om vindkraftens påverkan på rennäringen blivit en allt viktigare fråga.

Frågan har studerats i flera projekt som nätverket har finansierat, bland annat inom projektet VindRen, som var ett samarbetsprojekt mellan branchorganisationen Svensk Vindenergi och Svenska Samernas Riksförbund (SSR). Mer information om vad som kommit fram inom Vindren går att läsa på Svensk Vindenergis hemsida, se länk i högerkolumnen.

Samverkansavtal

Ett sätt att minimera den negativa påverkan på rennäringen vid etableringar av vindkraftparker är genom att träffa så kallade samverkansavtal mellan sameby(ar) och den aktuelle projektören. Målet med ett sådant avtal är att hitta lösningar för samexistens för vindkraftprojektörer och samebyar vid uppförande av vindkraftanläggningar inom renskötselområdet. Samexistens innebär att en överenskommelse mellan en sameby och en vindkraftprojektör ska vara utformad så att båda parter vinner på den.

I Nätverkets senaste projekt som rört rennäringen, har Samernas Riksförbund arbetat med att utveckla samverkanslösningar, utifrån de riktlinjer som togs fram i VindRenprojektet. Projekten har även omfattat att ge rådgivning till samebyar och verksamhetsutövare och arrangera seminarier och utbildningar.  Dessutom har en mall  för att upprätta sådana avtal tagits fram. Projektet har även dentifierat framtida behov inom rennäringen, med särskilt fokus på renskötselns markanvändning och hur den påverkas av vindbruket.

Påverkan på rennäringen studeras även inom kunskaps- och forksningsprogrammet Vindval.