dcsimg

Leva nära vindkraftverk

Uppfattningarna om hur det är att bo och leva nära vindkraft varierar, även när de faktiska omständigheterna är desamma. En del störs inte alls, andra störs mycket. Till viss del beror detta på individens egen inställningen till vindkraft, och dennes erarenheter. Att olika individer är olika störningskänsliga är inte specifikt för vindkraft, utan samma tendens finns även vid andra typer av samhällsetableringar.

Att vindkraftverk syns och hörs går inte att komma ifrån och ofta är det just detta som oroar närboende vid vindkraftetableringar. Men med bra planeringen och bra beslutsunderlag kan vindkraftparker lokaliseras så att påverkan på omgivningen blir så liten som möjligt. Det som oftast upplevs som störande är vindkraftens påverkan på landskapsbilden och buller, men även skuggor, reflexer och ljus från vindkraftverken är faktorer som måste beaktas vid planeringen av etableringar för att minimera störningarna för de närboende.

Nätverket för vindbruk har gjort en uppföljning av hur människor upplever en etablering av vindkraftverk genom att studera en vindkraftpark i Dalarna, vindkraftparken på Hedbodberget. Den första studien gjordes innan verken etablerats, våren 2008, i form av ett examensarbete.  Nätverket har därefter gjort två efterföljande studier, 2010 och 2012. Genom dessa tre studier har vi kunnat följa människors uppfattning om en vindkraftpark över tid, dvs. från projektering till full drift.

Vindkraftparken på Hedbodberget bedöms som ett lyckat vindkraftprojekt och det finns tre faktorer som tros ha bidragit till framgången.

  • Även om Dalforsborna anger att naturen och det som följer med den som t.ex. friluftsliv som viktiga värden i boendemiljön, så finns det plats även för vindkraft. Det finns alltså inte så många konkurrerande intressen i området.
  • En annan faktor är att projektören och inblandade myndigheter har lyckats behålla Dalforsbornas förtroende genom processen.
  • En tredje faktor som vi tror har bidragit till att vindkraftparken är en framgång lokalt är placeringen av verken. De står uppe på Hedbodberget. För de boende i området bildar de en tydlig grupp. Ofta anses vindkraften stå för en negativ visuell påverkan, men de flesta Dalforsbor ansåg att verken inte hade någon påverkan på landskapsbilden eller att påverkan var positiv.

I undersökningen som gjordes mellan etapp 1 och etapp 2 så tolkades resultatet som att de närboende kunde acceptera de 15 planerade verken, men att det sedan fick räcka. Denna tolkning har dock fått revideras. Enligt den senaste undersökningen kan många tänka sig fler vindkraftverk i direkt anslutning till den nuvarande parken. Det finns även en del som är negativa till en sådan utbyggnad och som hellre föredrar att eventuella nya vindkraftverk placeras på andra platser i närområdet.

Undersökningen tar även upp ”bygdepeng”. Utdelningen av bygdepengen är igång och de flesta deltagarna tyckte det var bra att pengar går tillbaka till bygden. Bara en person tyckte att pengarna istället skulle tillfalla den kommunala budgeten.

För mer information ta del av hela rapporten och resultaten från undersökningarna.

Skribent: Energimyndigheten
Senast ändrad: 2013-01-11