dcsimg

Vilket nät bör en vindkraftspark anslutas till?

Vid elanslutning är vindkraftparkens storlek av betydelse för vilket elnät anslutning ska ske till. I tabellen nedan visas sambandet mellan ansluten effekt (MW) och val av lämplig spänningsnivå (kV) för anslutning.

Ansluten effekt

(MW)

Nätets spänning

(kV)

Typ av nät

> 300

400

Stamnät

100-300

220

Stamnät

10-100

40-130

Regionnät

<10

10-20

Lokalnät

Överföringen av elenergi sker genom stam- och regionnätet medan distributionen till elkonsumenterna vanligen sker genom lokalnäten. Stora parker, över 100 MW, ansluts vanligen till stamnätet. Medelstora parker, 10-100 MW, ansluts vanligen till regionnätet. Enskilda vindkraftverk eller ett fåtal verk kan anslutas till det lokala nätet.

För vindkraftsoperatörerna är det intressant att försöka hålla nere kostnaden för elanslutning genom att hitta vindlägen nära befintliga elnät. Närhet till en elledning innebär inte per automatik att anslutningen är lämplig. Dels kan kapaciteten i befintlig ledning vara fullt utnyttjad och dels kan ändrade driftförhållanden, som till exempel tillkommande last i andra delar av det närliggande nätet, förändra förutsättningarna för anslutning. I många fall kan därför nätförstärkningar som fördyrar anslutningen bli aktuella. Utöver det kan den miljö- och koncessionsprövning som ska ske innan elanslutningen fastställts, medföra förändrad ledningssträckning vilket också kan fördyra anslutningen.

Lokalnät

Om ett enskilt eller ett mindre antal vindkraftverk (max 10-20 MW) ska anslutas till elnätet sker vanligen anslutning till det lokala elnätet (10-20 kV). Möjlig anslutningseffekt kan variera beroende på det lokala nätets kapacitet. Förfrågan om anslutning riktas till de lokala nätföretaget som har områdeskoncession i det aktuella området. Det finns ca 170 elnätsföretag med områdeskoncession för lokala elnät med monopol inom sina respektive koncessionsområden.

Regionnät

För större vindkraftparker (upp till ca 100 MW) sker anslutningen till det regionala elnätet (50-130 kV). Det finns fyra nätföretag som driver regionnät i Sverige: Vattenfall, Fortum, E.ON och Skellefteå kraft. Förfrågan om anslutning ska ställas till det företag som äger regionnätet. Information om vilket företag som driver ett regionnät i ett geografiskt område kan exempelvis hämtas från det lokala elnätsföretaget eller genom kontakt med något av regionnätsföretagen.

Stamnät

Stora vindkraftparker (större än 100 MW) ansluts vanligen till stamnätet. Svenska kraftnät äger och driver det svenska stamnätet som har två spänningsnivåer: 220 kV och 400 kV. Fördjupad information om anslutning till stamnätet finns i rapporten ”Vägledning för anslutning till stamnätet, 2009/392/2, Svenska Karaftnät”. Där redovisas de krav som ska uppfyllas för att anslutning till stamnätet ska vara möjlig. För anslutning till 220 kV-nätet krävs minst 100 MW och för anslutning till 400 kV nätet är kravet minst 300 MW.

Skribent: Energimyndigheten
Senast ändrad: 2013-02-01