dcsimg

Buller och ljud

Vindkraftverk framkallar två typer av ljud, dels mekaniskt ljud från växellådan och dels aerodynamiskt ljud från vingarnas rörelse genom luften. Teknikutvecklingen har lett till att det mekaniska ljudet i moderna vindkraftverk har minskat och det räknas inte längre som ett problem.

Den dominerande delen av ljudet från vindkraftverk uppstår då vingen passerar genom luften. Ju snabbare vingen roterar desto högre ljud alstras från vingspetsarna. Ljudet upplevs vanligen som ett väsande eller svischande på kortare avstånd. Från längre avstånd upplevs ljudet som dovare. Fysikaliskt sett har ljudet stora likheter med det ljud som alstras av vinden i vegetation av olika slag.

Ljudnivån avtar med avståndet från ett vindkraftverk. Detta beror i första hand på att ljudenergin fördelas över ett allt större område. Ljudutbredningen påverkas även av de meteorologiska förhållandena, främst vindförhållanden och lufttemperatur. Dessutom påverkas ljudutbredningen av markens egenskaper i form av markdämpning.

Att höra ett ljud är inte samma sak som att störas av det. Hur vi upplever ljudet från vindkraftverk skiljer sig åt mellan olika människor. Det är inget som är speciellt för vindkraftsljud utan gäller för alla typer av ljud. Hur ljudet uppfattas beror också på parametrar i omgivningen, som t.ex. vindens styrka, väderförhållanden och andra ljud i omgivningen.

Generellt sett upplevs vindkraftbuller som mer störande än vägtrafikbuller vid liknande ljudnivåer. En orsak till detta är troligen den visuella effekten. Undersökningar har visat att risken för störning från vindkraftverk blir högre om man ser verken från sin bostad. En annan orsak kan vara att vindkraftverk ofta uppförs i områden med låga bakgrundsljud. Studier har visat att sannolikheten för att folk störs av ljuden från vindkraftverk är större på landsbygd med låg bakgrundsnivå än i villabebyggelse.

Mellan 10 till 20 procent upplever sig som störda vid ljudnivån 35-40 dBA.  Enligt praxis från domstolarna används ofta ljudnivån 40 dB(A) som en gräns för hur mycket det får låta från vindkraftverk vid en bostad.

Naturvårdsverket, som är ansvarig för bullerfrågan, har samlat information om ljud från vindkraft som bland annat handlar om beräkning, mätning och riktvärden för ljud från vindkraft. Mer information finns på Naturvårdsverkets hemsida.

Nätverket för vindbruk har arbetat med ljudfrågan under flera år, bland annat genom att anordna seminarier för att öka kunskapen inom området. Ta del av materialet från seminarierna i vårt seminiarearkiv.

Nätverket samverkar med Vindlov och arbetar med rättsfallsövervakning när det gäller vindkraft, där finns en del domar från Mark -& miljööverdomstolen som gäller buller och vindkraft.