dcsimg

Workshop om hur synliga vindkraftverk är vid Siljan

Vid ungefär halva tiden är ett vindkraftverk på tre mils avstånd synligt för en kamera-lins, visar en ny studie från länsstyrelsen i Dalarna. Hur kan man använda den kunskapen i fysisk planering, och vad påverkar upplevelsen av  vindkraftverk i landskapet?

Det var frågor som diskuterades på en workshop om synbarhet och vindkraft som länsstyrelsen i Dalarna arrangerade i Falun den 5 juni.  På workshopen deltog planerare från kommuner i länet samt plan- och tillståndshandläggare på länsstyrelserna i Dalarna och Gävleborgs län samt Energimyndigheten, FOI och SMHI.

Bakgrunden till workshopen var att Länsstyrelsen i Dalarna tillsammans med Energimyndigheten (genom Nätverket för vindbruk) har finansierat en studie om vindkraftverks synbarhet i landskapet. FOI har genomfört analysen genom att fotografera fyra vindkraftverk i Mora kommun var tionde minut under ett års tid på ett avstånd av 3 mil och sedan analysera verkens synbarhet i bilderna. FOIs analys visade att vindkraftverken är synliga i ungefär hälften av bilderna.

De slutsatser som drogs på workshopen var att resultatet från synbarhetsanalysen är intressant och att det är bra att teknisk data om synbarhet har tagits fram genom studien. Det kan utgöra ett stöd vid diskussioner om sikten i landskapet och lämpliga placeringar av vindkraftverk i Siljanstrakten.  Studiens resultat är även representativt för synbarheten på andra platser i Sverige, enligt FOIs bedömning.

En viktig begränsning är att studien bara visar den övre gränsen för när vindkraftverken är synliga. Det går inte att säga något om var den nedre gränsen går för synbarheten med den analysmetod som använts.

En annan slutsats från workshopen är att det krävs kunskap om hur synliga verken är för blotta ögat för att resultatet ska kunna användas i praktiken i samhällsplaneringen. Kameralinsen har nämligen mer än 12 gånger bättre syn än människors ögon. Det som är synligt genom kameralinsen, vilket är det som analyserats i denna studie, behöver alltså inte vara synligt för det mänskliga ögat.

Hur synliga verken är för blotta ögat påverkas förutom av synskärpan även av hur människor upplever verken, vilket i sin tur är beroende av betraktarens inställning till vindkraft, personens bakgrund, kunskap och i vilket sammanhang betraktelsen görs m.m. Det kan därför vara svårt att genomföra en studie av hur människor upplever vindkraftverk på ett lämpligt sätt.

Energimyndighetens slutsats från workshopen är att studien har gett oss mer kunskap om hur synliga vindkraftverk är på långt avstånd. Frågan om synbarheten skulle dock behöva studeras vidare, om man ska kunna få fram uppgifter som är användbara i den fysiska planeringen och i tillståndsprövningar. T.ex. skulle det behöva genomföras studier av hur människor upplever vindkraftverk i landskapet och vid vilka avstånd (och vid vilka övriga förutsättningar) man känner sig störd av dem.  

Skribent: Maria Stenkvist

Senast ändrad: 2013-06-11