dcsimg

”Inget att klaga på”

Resultatet från den sista uppföljningen om hur Dalforsborna upplever vindkraftparken på Hedbodberget är nu klar.

Studierna som är ett projekt inom Nätverket för vindbruk innehåller två uppföljande studier från ett examensprojekt från 2008.

Under våren 2008 gjordes en första enkätstudie i byn Dalfors. Det fanns då beslut på att uppföra vindkraftverk på Hedbodberget, men arbetet med att resa verken hade inte påbörjats. Under 2010 gjordes en uppföljande enkät då första etappen av etableringen var rest, 9 verk, och den sista enkäten gjordes under sommaren 2012 då alla 15 vindkraftverk varit i drift i cirka 1,5 år.

Denna studie är speciell då den följer människors uppfattning om en vindkraftpark över tid, från projektering till drift. Men eftersom det inte bor så många i Dalforsområdet är det statistiska underlaget litet och det är svårt att dra några generella slutsatser.

På frågan om hur Dalfors påverkats av vindkraftparken var det endast en svarande som angett negativt, resten av de svarande markerade mycket positivt, positivt eller varken eller. De flesta av deltagarna stördes heller inte av ljus, ljud eller skuggor. Men en del ansåg att etableringen störde utsikten, mycket eller väldigt mycket.

Studien tog även upp frågor angående "bygdeersättning", nästan alla tyckte det var bra att pengar går tillbaka till bygden och de hade synpunkter på VAD bygdeersättningen borde användas till.