dcsimg

Småskalig vindkraft

För de som funderar på att köpa ett eget vindkraftverk finns det en hel del att tänka på innan beslutet. Maxhöjden för att få sätta upp ett vindkraftverk utan bygglov är 20 meter, rotordiametern får vara högst 3 meter, och det ska rymmas liggande på längden inom den egna tomtgränsen. För att slippa bygglov får vindkraftverket inte vara monterat på en byggnad. Det är också viktigt att hålla sig inom reglerna för högsta tillåtna ljudnivå i förhållande till sina grannar. Mer om tillstånd och regler finns på Vindlov.

Här nedan listas några råd för den som funderar på att sätta upp ett eget småskaligt vindkraftverk.

Vindkraftverk ska vara CE-märkta

Det finns olika typer av småskaliga vindkraftverk. Svensk vindkraftförening har tagit fram en marknadsöversikt över modeller som säljs i Sverige. Vissa modeller monteras på byggnader medan andra står för sig själva och liknar storskaliga vindkraftverk. Den vanligaste typen har en rotor med en horisontell axel. Det finns vissa tekniska skillnader mellan olika modeller, till exempel hur de hanterar vindförhållanden och hur mycket buller de avger.

Alla vindkraftverk som säljs inom EU ska vara CE-märkta. Märkningen innebär att tillverkaren eller importören garanterar att varan uppfyller myndigheternas krav. Normalt ska det också finnas en svensk bruksanvisning och en deklaration om att den uppfyller EU:s olika direktiv. Det enklaste och snabbaste sättet att ta reda på vilka villkor och regler som krävs för att ansluta ett litet vindkraftverk till elnätet är att kontakta sitt lokala nätbolag. Sedan 2011 finns en ny standard för konsumentmärkning av små vindkraftverk. Det är frivilligt för tillverkaren att tredjepartscertifiera och/eller konsumentmärka vindkraftverk.

Vindstyrkor avgör elproduktion

Helt avgörande för hur mycket el ett vindkraftverk kan producera är vindstyrkorna på den plats där verket sätts upp. Därför är det viktigt att granska vid vilka vindstyrkor som tillverkaren har mätt vindkraftverkets produktionskapacitet. Vinden är lägre på låga höjder, och kan påverkas om det finns höga träd eller byggnader i närheten. Den internationella konsumentmärkningen utgår från vad verket kan producera vid vindhastigheter på 5 meter per sekund.

Det finns flera metoder för att bedöma vindtillgången. En första uppskattning ger den vindkartering som tagits fram för vindkraftändamål. Den ger en ungefärlig uppfattning av vindtillgången i ett område. Observera dock att höjden på ett litet vindkraftverk brukar vara mycket lägre än de höjder som normalt används i vindkartering. 

Vindkraftverksleverantören kan hjälpa till med beräkningar av elproduktionen för den medelvind som en plats har. Jämför olika modeller och tester, kontrollera leverantörens referenser och försök få fram uppgifter om vad närbelägna vindkraftverk har producerat.

Viktig dokumentation vid köp av vindkraftverk

Energimyndigheten har tidigare rekommenderat att den som köper ett vindkraftverk ska kräva följande dokumentation från säljaren av vindkraftverket:

  • Uppgifter (helst typcertifikat enligt t.ex. IEC) där det ska framgå för vilka vind- och klimatförhållanden som verket är konstruerat för.
  • Bruksanvisning inklusive säkerhetsanvisningar, ritningar och annan dokumentation som krävs för att du ska kunna installera, använda och underhålla anläggningen.

En annan rekommendation kan vara att ta referenser från andra som köpt samma typ av vindkraftverk och att också fundera på hur etablerat och stabilt företaget kan vara. Det kan få betydelse i framtiden vad gäller exempelvis garantier och reservdelar.

Övriga uppgifter av speciell betydelse:  

  • Uppgift om verkets ljudeffektnivå
  • De eltekniska uppgifter som behövs för att elnätsföretaget ska kunna lämna en offert till dig för anslutning till elnätet. Lämpligen sker det genom att en ifylld blankett lämnas av vindkraftverksleverantören. Blanketten kan du få via ditt elnätsföretag

Anslutning till elnätet

Anslutning av ett vindkraftverk till elnätet måste godkännas av elnätsföretaget, även om det sker inom den egna byggnadens elinstallation.

Det är viktigt att den elektriska utrustningen installeras på ett korrekt och säkert sätt. Den elektriska anslutningen fram till elnätsföretagets nät ska göras av behörig elektriker. Åskledare och tillhörande jordning är viktigt för att säkra omgivningarna vid åskväder. Vad som är viktigt att tänka på gällande elsäkerhet kan man läsa om hos Elsäkerhetsverket.

Skribent: Energimyndigheten
Senast ändrad: 2014-01-13