dcsimg

Prognosverktyg

Lokalt anpassade prognoser

Nätverket för vindbruks projekt "Lokalt anpassade prognoser" har nu kommit in i den fas där vi kan erbjuda utvalda aktörer inom vindbruk ett planeringsverktyg för att om möjligt arbeta för högre regional nytta vid etablering av vindkraftsprojekt. I samarbete med Vindkraftcentrum i Jämtland har det gjorts noggranna studier och uppföljning av genomförda vindkraftsetableringar.

Under projektet har det kartlagts vilka arbeten som ska utföras under varje skede när en park ska byggas. Projektet visar på vilka arbetsuppgifter som skulle kunna utföras av lokala firmor, vilka utbildningar som borde ordnas och vilka etablerings- eller investeringsstöd som kan ges till lokala företag.

Projektet riktar sig i första hand till:
Projektörer - för ökad lokal acceptans, snabbare beslutsprocesser och tillgång till lokala företag med rätt kompetens.
Tjänstemän och politiker - som genom tidigt aktivt deltagande kan öka den regionala nyttan och därmed också arbetstillfällena och skatteintäkterna.
Företag - för möjlighet till fler affärer i en för många ny bransch.

För mer information kontakta:

Christer Andersson, krister.andersson@stromsund.se

Marcus Carlström, marcus.carlstrom@stromsund.se

Slutrapport sysselsättningsstudie

Noden har med hjälp av fallstudierna Skogberget och Mörttjärnberget tagit fram ett regionalt planeringsverktyg för att bistå kommuner, myndigheter och regionalt näringsliv med förberedelser för att kunna ta en ännu större del av jobben när nya vindparker byggs. Eftersom det tar ca 5-7 år från idé till färdig park finns goda möjligheter till detta om man kan göra rätt förberedelser i god tid. För ytterligare info se rapport länkad här: Slutrapport sysselsättningsstudie

Nätverket för vindbruk erbjuder nu projektörer och investerare samt kommuner, regioner och lokala näringsliv i hela landet hjälp att prognosticera vilken typ av kompetenser och hur mycket arbeten det kan bli om planerade vindkraftsparker byggs. Se ett enkelt exempel på detta i högerkolumnen.

Uppföljning av Fallstudien Havsnäs, drift och underhållsdelen - två års drift av vindkraftparken

En uppföljning av Havsnäs vindkraftpark visar att vindkraftparken på årsbasis sysselsätter 18,5 heltidstjänster för den löpande servicen, samt drift & underhåll, ägarservice för skötsel av vindkraftparken och byggnader, underhåll av vägnät samt elnät och andra kringeffekter. Räknat på en brukstid för vindkraftparken på 20 år, så handlar det om 370 årsarbeten. Detta motsvarar omkring 0,38 underhållstjänster per vindkraftverk och nästan 0,2 tjänster per MW.

Totalt behöver vindkraftsparken Havsnäs över 11 vindkrafttekniker/år i ca 20 år, vilket blir 220 årsarbeten.

Lokal arbetskraft i Havsnäs, Strömsunds kommun med omnejd

Lokal arbetskraft, boende i Strömsunds kommun och närliggande område omfattar drygt 12 heltidstjänster. Med kringeffekter handlar det om 16 heltidsjobb/år i 20 år och därmed 320 årsarbeten.

Enbart vindkrafttekniker och lokal arbetskraft uppgår till 8,3 heltidstjänster. Med kringeffekter så motsvarar detta 10,8 årsarbeten och under 20 års tid motsvarar det 216 lokala årsarbeten.

Ägarservice uppgår till 2,3 årsarbeten. Med kringeffekter så motsvarar det tre heltidstjänster och på 20 år så blir det 60 årsarbeten.

Arbetsinsatsen för elnätet motsvarar en kvartstjänst/år för den lokala arbetsinsatsen. Med kringeffekter uppgår det till en 0,33 % tjänst och under 20 års arbetstid så handlar det om 6,5 årsarbeten.

Sammanfattning av drift och underhållsfasen i fallstudien Havsnäs

Skribent: Noden för arbetskraftsförsörjning, drift och underhåll
Senast ändrad: 2015-09-17