Vindkraft i världen - Nätverket för vindbruk

Vindkraft i världen

Precis som i Sverige är vindkraften även internationellt på stark frammarsch, i dag är det den asiatiska marknaden som växer allra mest, visar rapport från EU.

På bara två decennier har den installerade effekten växt gobalt från 3 gigawatt (GW) i början på nittiotalet, för att nå 280 GW i slutet av 2011 enligt statistik från EU-kommissionen. Det är ungefär tio gånger mer än effekten i hela det svenska elsystemet. Av all installerad vindkapacitet i världen står EU i dag för lite mer än en tredjedel. Under 2012 passerade EU 100 GW i installerad effekt vindkraft, och är nu uppe i närmare 106 GW enligt siffror från det europeiska branschorganet för vindkraft, EWEA. Danmark, Portugal, Irland och Spanien tillhör de europeiska länder som har störst andel vindel i sina energisystem. I Danmark står vindkraften för över 20 procent av elen. Enligt EWEA stod vindkraften för 26 procent av all ny produktionskapacitet i EU under år 2012. Det motsvarade investeringar på omkring 125 miljarder kronor. Tyskland är det europeiska land med mest vindkraft, följt av Spanien, Storbritannien och Italien. Totalt hade landet 2012 drygt 31 gigawatt i installerad kapacitet. Kina är i dag det land i världen med mest installerad vindkraftskapacitet.

EU-kommissionen räknar med att vindkraften kommer att stå för minst 12 procent av all el i Europa år 2020. Vindkraften kommer därför att spela en viktig roll i att uppnå unionens gemensamma klimatmål.

Sett ur ett affärsperspektiv stod Kinas marknadsandel för 42 procent av all ny installerad vindkraftskapacitet under 2012. EU stod för 24 procent av marknaden. EU är fortfarande störst sett till total installerad effekt, men det är framför allt i Asien som den växande marknaden finns i dag visar 2012 Wind Status Report från EU:s forskningscenter ”Joint Research Centre”.

Källor: IEA, EWEA och Europeiska kommissionens Joint Research Centre, Institute for Energy and Transport

Skribent: Energimyndigheten
Senast ändrad: 2012-11-27