Ursprungsgarantier - Nätverket för vindbruk

Ursprungsgarantier

En intäktskälla för den som producerar förnybar el är de så kallade ursprungsgarantierna. Garantierna gäller inom hela EU och syftar till att göra det möjligt för elkonsumenter att följa elens ursprung. På det sättet går det att skapa en marknad för förnybar el.

Ursprungsgarantierna köps och säljs på en öppen marknad där elproducenter och elleverantörer är aktörer. Priserna på ursprungsgarantierna varierar väldigt mycket, men ett vanligt värde för el från vindkraft är 1 krona per MWh, dvs omkring 0,1 öre per kilowattimme (kWh). Ansvarig myndighet är Energimyndigheten.

Samarbetsmekanismer

I EU:s förnybarhetsdirektiv finns en möjlighet för medlemsländer att nå sina åtaganden även genom åtgärder i andra medlemsstater. Det kan till exempel innebära att ett land går in i ett annat lands stödsystem och på så sätt får tillgodoräkna sig förnybar produktion, även om denna produktion inte sker inom landets fysiska gränser. Det är dock ännu inte testats i praktiken, men Energimyndigheten har ett regeringsuppdrag att arbeta med frågan.

Skribent: Energimyndigheten
Senast ändrad: 2013-03-05