dcsimg

Vindkraft och naturvård - en förstudie

Under senare år har det satsats mycket resurser på att få fram ny kunskap om vindkraftens påverkan på människor, djur och natur, inte minst genom kunskaps- och forskningsprogrammet Vindval.

För att denna kunskap ska nå ut ännu bredare ska Naturskyddsföreningen i en första etapp av detta projekt ta fram en förstudie om hur en utbildning baserad bland annat på dessa forskningsresultat kan genomföras bland föreningens medlemmar lokalt. Dessa är aktiva i många tillståndsärenden som rör vindkraft. Därför kan det finnas ett värde i att även ideella aktörer får möjlighet att ta del av Vindvals resultat och annan kunskap om vindkraftens miljöpåverkan. Naturskyddsföreningen har ofta stor kunskap lokalt om naturmiljön, och det kan komma till användning vid miljöprövningen av vindkraftverk. Ett brett samråd som inkluderar alla lokala intressenter är också viktigt för att skapa en bred förankring kring en vindkraftsetablering. 

Projektet drivs av Svenska Naturskyddsföreningen.

Projektledare

Projektperiod

2012-11-01 till 2013-03-30