dcsimg

Acceptans hos närboende

I projektet Acceptans hos närboende har Nätverket för vindbruk studerat hur människor upplever en etablering av vindkraftverk på Hedboberget i Dalarna. Totalt har tre studier genomförts.

Under våren 2008 gjordes en första enkätstudie i byn Dalfors. Det fanns då beslut på att uppföra vindkraftverk på Hedbodberget, men arbetet med att resa verken hade inte påbörjats. Under 2010 gjordes en uppföljande enkät då första etappen av etableringen var rest, 9 verk, och den sista enkäten gjordes under sommaren 2012 då alla 15 vindkraftverk varit i drift i cirka 1,5 år. Genom dessa tre studier har vi kunnat följa hur de närboendes uppfattning om vindkraftetableringen har utvecklats över tid, dvs. från projektering till full drift. Värt att påpeka är dock att det statistiska underlaget för studien är litet på grund av det är så få som bor i Dalfors. Därför är det svårt att dra några generella slutsatser från resultatet.

Enligt enkätstudien ansåg de flera Dalforsbor att Dalfors hade påverkats positivt, mycket positivt eller varken eller av etableringen. Endast en person ansåg att påverkan var negativ. De flesta stördes heller inte av ljus, ljud eller skuggor. Det fanns dock några som ansåg att etableringen störde utsikten, mycket eller väldigt mycket.

I undersökningen som gjordes mellan etapp 1 och etapp 2 så tolkades resultatet som att de närboende kunde acceptera de 15 planerade verken, men att det sedan fick räcka. Denna tolkning har dock fått revideras. Enligt den senaste undersökningen kan många tänka sig fler vindkraftverk i direkt anslutning till den nuvarande parken. Det finns även en del som är negativa till en sådan utbyggnad och som hellre föredrar att eventuella nya vindkraftverk placeras på andra platser i närområdet.

Undersökningen tar även upp bygdepeng. De flesta deltagarna i studien tyckte det var bra att pengarna gick tillbaka till bygden. Bara en person tyckte pengarna istället skulle tillfalla den kommunala budgeten.

Projektledare

Projektperiod

2010-08-01 till 2012-12-31