dcsimg

Ragunda Vindstyrka

Syftet med detta projekt är att stimulera till lokalt engagemang och entreprenörskap inför och i samband med byggstart av de vindkraftsparker som planeras i Ragunda såväl som angränsande kommuner och på så sätt öka den lokala och regionala nyttan. Projektet utgår från den erfarenheter från liknande projekt i andra orter men lokala anpassningar görs genom inventeringar och kartläggningar för att sprida korrekt information om lokala möjligheter. Särskilda insatser görs för ökad delaktighet i de utbildningssatsningar som sker i norr. Stödåtgärder i form av kunskap och erfarenheter ges genom nära samverkan och aktiv dialog med inblandade aktörer.

Projektledare

Projektperiod

2018-07-01 till 2019-12-31