dcsimg

Projekt

Här presenteras samtliga projekt inom Nätverket för Vindbruk. Varje år tillkommer många nya projekt inom Nätverket för vindbruk, och vissa aktiviteter löper över flera år.

Alla pågående projekt kan du även läsa om i broschyren "Nätverket för vindbruk - Rapporter och pågående projekt.

  

Projekt som har avslutats hittar du i menyn till vänster.

Aktiviteter som kan få stöd ska vara regionalt förankrade och ha nationell betydelse för vindkraftens utbyggnad, och de ska innebära att nya kunskaper och erfarenheter sprids.

Här intill kan du ta del av den senaste utlysningen.

  • Vindfyr Norrland

    Projektet Vindfyr startade 2011 med ambitionen att lyfta kunnandet kring vindkraftsfrågor i Norrland. I norra Sverige är utbyggnadstakten av vindkraften hög, och antalet planerade verk närmar sig 6 000. Det finns också många frågor kring...
    Projektledare Jens Sperens, Piteå kommun
    Projektperiod 110101 - 121230
  • MedVind Västerbotten

    Region Västerbotten genomförde under tiden 2009-2011 projekt MedVind Västerbotten. Syftet var att hitta lösningar som gör att satsningar på vindkraft i Västerbottens län ska göra största möjliga nytta för länet.
    Projektledare Roland Lundqvist
    Projektperiod 090101 - 111231
  • Vindkraftcentrum Barentsregionen

    Syftet med projektet "Vindkraftcentrum i Barentsregionen" är att etablera Piteå kommun som ett vindkraftcentrum. I regionen finns mycket goda förutsättningar för en storskaligt utbyggd vindkraft. Enligt kommunen uppgår i dag den planerade...
    Projektledare Erik Persson
    Projektperiod 101015 - 140701
  • Förstudie om säkerhetsbedömningar i samband med främjande av vindbruk

    ​Den kraftiga utbyggnaden av vindkraft i landet gör det viktigt att uppmärksamma säkerhetsfrågorna kring vindkraftsparker. I dag saknas i många stycken en dialog om säkerhetsbedömningar mellan olika aktörer, trots att det efterlyses av såväl...
    Projektledare Erik Löfgren
    Projektperiod 120828 - 130313
  • Campus Vindkraft Strömsund

    I detta projekt har Strömsunds kommun genomfört en förstudie om förutsättningarna för att etablera en högskoleutbildning på vindkraftsområdet i kommunen. Tanken är att en ökad tillgång på högre utbildning regionalt ökar förutsättningarna för...
    Projektledare Karin Liinasaari
    Projektperiod 120904 - 140901
  • Nationella Vindkraftkonferensen 2013

    Nätverket för vindbruk fortsätter även i år med sitt engagemang i Nationella Vindkraftskonferensen. Årets konferens blir den tionde i rad, och det är tredje året Nätverket för vindbruk deltar i arrangemanget. Under åren har Nationella...
    Projektledare Åsa Westrin
    Projektperiod 121030 - 130830
  • Vindkraftcentrum.se fortsätter att satsa på regionalt näringsliv

    Vindkraften i Jämtland är på stark frammarsch, och det öppnar nya möjligheter både när det handlar om fler arbetstillfällen, nya företag och tillväxt i det regionala näringslivet. I projektet "Vindkraftcentrum.se - Regional samordning av vindkraft i...
    Projektledare Torbjörn Laxvik
    Projektperiod 140501 - 141231
  • Erfarenheter från vindkraftparker i norr

    Den kraftiga utbyggnaden av vindkraft i norra Sverige innebär att det har skapats en helt ny industrigren i denna del av landet. I Norrbotten och Västerbotten finns i dag flera stora vindkraftsparker som har varit i drift i upp emot fyra år. I det...
    Projektledare Jonas Lundmark
    Projektperiod 140801 - 141231
  • Beägga – uppföljning av villkor som rör rennäringen

    Inhämta och sammanställa kunskap om hur villkor kopplat till renskötseln, som sätts i tillstånd för vindkraftparker, följs i praktiken. Fokus läggs kring dialog och samverkan. Syftet är att underlätta för samebyar och vindkraftsexploatörer att hitta...
    Projektledare Jenny Wik-Karlsson
    Projektperiod 150518 - 160401
  • Metodutveckling för vindkraftsprojektering

    Projektet handlar om metodutveckling för vindkraftsprojektering med hållbar resursanvändning och lokal/regional acceptans och utveckling i fokus. Länsstyrelsen i Norrbottens län i samverkan med Vattenfall Vindkraft genomför pilotprojektet för att...
    Projektledare Ylva Sardén
    Projektperiod 150601 - 160331
  • Vindkraft - Lokal nytta och näringslivsutveckling

    Piteås Vindkraftcentrum skapar förutsättningar för lokala och regional näringslivsutveckling inom vindkraft. Inom projektet intensifieras, konkretiseras och utvecklas detta arbete. Syftet är att via seminarier, kontaktförmedling, företagsbesök,...
    Projektledare Erik Persson
    Projektperiod 150801 - 160331
  • Lokal förankring (Lungsjön)

    I området kring byn Lungsjön har 150 vindkraftverk etablerats de senaste åren och området är nu granne med ett av Skandinaviens största landbaserade vindkraftsområden. Området ganska unika lokalisering och värdefulla erfarenheter från realiseringen...
    Projektledare Christer Andersson
    Projektperiod 160801 - 181231
  • Biekkasuodji, Samernas riksförbund

    I det här projektet arbetar SSR (Svenska Samernas Riksförbund) med kompetensförsörjning hos både vindkraftsprojektörer och rennäringens intressen utifrån de nya kunskaper och erfarenheter som kommit fram genom SSR tidigare projekt inom nätverket....
    Projektledare Jenny Wik-Karlsson
    Projektperiod 160501 - 190501
  • Vindkraft - generator för hållbar utveckling

    Detta projekt ska arbeta för att öka den regionala nyttan av de stora planerade vindkraftsinvesteringarna i Norrlands inland. Vindkraften kommer att kunna utgöra en generator för utvecklingsarbete i bygderna. Genom att tillkommande resurser...
    Projektledare Hans Pahlin
    Projektperiod 170701 - 191231
  • Vindbruk i Haveröområdet, Ånge kommun

    Projektet syftar till att stärka förankringen och acceptansen förvindkraftsutbyggnad i Haveröområdet och Ånge kommun. Arbetsformernaför detta skall minska polariseringen och hitta dialogformer som leder tillömsesidig respekt mellan företrädare för...
    Projektledare Annelie Axelsson
    Projektperiod 170701 - 191231
  • Ragunda Vindstyrka

    Syftet med detta projekt är att stimulera till lokalt engagemang och entreprenörskap inför och i samband med byggstart av de vindkraftsparker som planeras i Ragunda såväl som angränsande kommuner och på så sätt öka den lokala och regionala nyttan....
    Projektledare Anna-Marta Johansson
    Projektperiod 180701 - 191231
  • Vindkluster Härjedalen

    Vindkluster Härjedalen är ett samarbete mellan Härjedalens kommun, det lokala näringslivet och berörda aktörer i regionen. Syftet med projektet är att vara en katalysator avseende integrering av lokal och regional arbetskraft, utbildning och att...
    Projektledare Malin Fjellgren
    Projektperiod 180701 - 191231
  • Nationella vindkraftskonferensen 2012

    Den 22-23 maj 2012 genomfördes Nationella vindkraftkonferensen i Kalmar för nionde året i rad. Totalt deltog 360 personer från både företag, myndigheter, kommuner, organisationer och utbildningsföreträdare på konferensen. Temat för konferensen var...
    Projektledare Åsa Westrin, regionförbundet i Kalmar
    Projektperiod 120101 - 120830
  • Arbetskraft, kompetenser och faciliteter för storskaligt vindbruk

    Projektet har kartlagt aktörer, arbetsmoment och sysselsättningseffekter; utfall i Havsnäs Vindkraftspark (48 verk). Projektet har tagit fram ett verktyg för prognos när det gäller Vindkraftnorr (Statkraft SCA Vind, 450 verk) i Västernorrland och...
    Projektledare Karin Liinasaari
    Projektperiod 090901 - 110228
  • Vintervind i Umeå 2011

    Konferensen Vintervind, som behandlar vindkraft i kallt klimat, har tilldelats stöd från Nätverket för vindbruk. Konferensen arrangeras av Svif, Svenskt vindkraftförening.
    Projektledare Ylva Holgersson
    Projektperiod 100801 - 110330
  • Biegke - Vindkraftrådgivning för vindarnas folk - en ny etapp

    Svenska Samernas Riksförbund har fått stöd av Nätverket för vindbruk för att  inrätta en projekttjänst som vindkraftrådgivare under 2013 och 2014. Syftet med vindkraftrådgivning till samebyarna är att underlätta för samebyar och...
    Projektledare Jenny Wik-Karlsson
    Projektperiod 130615 - 140430
  • Nationella vindkraftkonferensen

    Regionförbundet i Kalmar län tilldelades bidrag för Nationella vindkraftkonferensen 2009. Syftet med bidraget var att ge vindkrafthandläggare vid länsstyrelser och kommuner reducerad deltagaravgift till konferensen. Den Nationella...
    Projektledare Carolina Gunnarsson
    Projektperiod 090101 - 090830
  • Vindkraftkonferensen 2011

    10-11 maj 2011 arrangerades Nationella Vindkraftkonferensen i Kalmar för 8:e året i rad, som ett samarrangemang mellan Regionförbundet och Nätverket för vindbruk. Ett av syftena med konferensen är att föra samman näringsliv och offentlig sektor och...
    Projektledare Åsa Westrin
    Projektperiod 101101 - 110831
  • Havsbaserad vindkrafts möjligheter i Blekinge

    Utanför Blekinges kust finns stora planer på havsbaserad vindkraft, och det skapar också möjligheter till nya jobb i regionen. För att kunna ta tillvara den potential till regional utveckling som en stor vindkraftssatsning i regionen skulle föra med...
    Projektledare Clemens Malmberg, Sölvesborgs kommun
    Projektperiod 130801 - 140430
  • Goda exempel lyfts fram i nytt projekt

    På många håll runt om i landet där vindkraften byggs ut finns förhoppningar om att detta också ska bidra till lokal utveckling. I detta projekt ska Mitthögskolan Campus Östersund arbeta fram en policy för lokal nytta. Policyn är tänkt att bli en...
    Projektledare Bosse Bodén, Mittuniversitetet Campus Östersund
    Projektperiod 130701 - 140630
  • Nationella Vindkraftskonferensen 2010

    Syftet med den Nationella Vindkraftskonferensen som hålls i Kalmar den 27-28 april, är att föra ut kunskap om vindkraft till grupper som kan bidra till en utbyggnad av vindkraften och vindkraftindustrin. Förutom att sprida information är den...
    Projektledare Åsa Westrin
    Projektperiod 100101 - 100831
  • Arbetsmiljö- och säkerhet

    Projektet har haft följande uppdrag: ta fram rutiner i samråd med bransch, arbetstagare och berörda myndigheter säkerställa godkänd kompetens för el-arbeten och/eller arbete på hög höjd att rutinerna är godkända och används (även i YH och...
    Projektledare Karin Liinasaari, Strömsunds kommun
    Projektperiod 101201 - 120502
  • Nationellt branschråd för vindkraft

    I projektet konstateras att det behövs ett nationellt branschråd inom vindkraft, och att det finns ett intresse för detta hos branschens aktörer att delta i ett sådant forum. Frågor som har diskuterats vid de sammankomster som rådet haft...
    Projektledare Daniel Prefect, Strömsunds kommun
    Projektperiod 101201 - 120630
  • Biegga – vindkraftrådgivning för vindarnas folk

    Svenska Samernas Riksförbund har under perioden 2011-2012 bedrivit projektet Biegga. Projektets huvudsakliga mål har varit att upprätta en rådgivningsfunktion till vilken samebyar och vindraftsintressenter haft möjlighet att vända sig till....
    Projektledare Anders Blom, Svenska Samernas Riksförbund
    Projektperiod 101201 - 121231

Skribent: Energimyndigheten
Senast ändrad: 2013-01-14