dcsimg

Projekt

Här presenteras samtliga projekt inom Nätverket för Vindbruk. Varje år tillkommer många nya projekt inom Nätverket för vindbruk, och vissa aktiviteter löper över flera år.

Alla pågående projekt kan du även läsa om i broschyren "Nätverket för vindbruk - Rapporter och pågående projekt.

  

Projekt som har avslutats hittar du i menyn till vänster.

Aktiviteter som kan få stöd ska vara regionalt förankrade och ha nationell betydelse för vindkraftens utbyggnad, och de ska innebära att nya kunskaper och erfarenheter sprids.

Här intill kan du ta del av den senaste utlysningen.

 • Vindkraftsfokus i Triple Steelix-regionen

  I Triple Steelix-regionen, eller Bergslagens stålkluster, pågår en omfattande vindkraftsutbyggnad. I dag planeras upp emot 1 000 vindkraftverk i denna region. I projektets tidigare etapp har insatser gjorts för att utveckla lokala och...
  Projektledare Kjell Grundström
  Projektperiod 121101 - 141201
 • Fördjupad studie, väderradar Gotland

  Gotland har stora möjliga utbyggnadsområden för vindkraft. Men i dag står en mycket stor andel av dessa områden i konflikt med totalförsvarets intressen. I en tidigare etapp har försvarsmakten, länsstyrelsen och Gotlands kommun gemensamt pekat på...
  Projektledare Lena Kulander
  Projektperiod 120901 - 130215
 • Förstudie om säkerhetsbedömningar i samband med främjande av vindbruk

  ​Den kraftiga utbyggnaden av vindkraft i landet gör det viktigt att uppmärksamma säkerhetsfrågorna kring vindkraftsparker. I dag saknas i många stycken en dialog om säkerhetsbedömningar mellan olika aktörer, trots att det efterlyses av såväl...
  Projektledare Erik Löfgren
  Projektperiod 120828 - 130313
 • Vindkraft Öst

  I detta projekt har Energikontoret i Mälardalen tillsammans med Energikontoret vid Regionförbundet Örebro fått stöd för att få igång vindkraftsarbetet i fyra län: Södermanland, Uppland, Västmanland och Örebro. I ett nationellt perspektiv är...
  Projektledare Lars Johansson
  Projektperiod 121001 - 131031
 • Nationella Vindkraftkonferensen 2013

  Nätverket för vindbruk fortsätter även i år med sitt engagemang i Nationella Vindkraftskonferensen. Årets konferens blir den tionde i rad, och det är tredje året Nätverket för vindbruk deltar i arrangemanget. Under åren har Nationella...
  Projektledare Åsa Westrin
  Projektperiod 121030 - 130830
 • Vindkraft Öst etapp II

  Nätverket Vindkraft Öst får stöd under ytterligare en period för att utveckla och bygga upp samverkan kring vindbruket i Mälardalen. Projektet startade 2012 av Energikontoret i Mälardalen och Energikontoret vid Regionförbundet Örebro för att skapa...
  Projektledare Mathias Söderholm
  Projektperiod 140514 - 150630
 • Vindkluster Gotland - nytt näringslivsprojekt i den svenska vindkraftens vagga

  Löften om en ny elkabel till fastlandet och gott om goda vindlägen gör Gotland till ett hett område för ny vindkraft. Men för att utveckla vindbruket på ön krävs att både offentliga aktörer och det privata näringslivet lyckas lösa några avgörande...
  Projektledare Josefin Knudsen
  Projektperiod 140601 - 150531
 • Vindkluster på Gotland

  Projektet startades under 2014 och är ett samarbete mellan Energimyndigheten, Region Gotland och GVP. Projektet syftar till att utveckla näringslivet och samverkan kring vindkraften på Gotland. Fem valda arbetsområden kombinerar hinder och...
  Projektledare Josefin Knudsen
  Projektperiod 150601 - 160531
 • Vindkraft Öst Etapp III

  Syftet är att facilitera en fortsatt utveckling av nätverket vindkraft öst. Det är ett nätverk som arbetar för ett hållbart vindbruk i Mälardalen. Inom projektet genomförs en regionanalys som ligger till grund för att nätverket öst ska kunna...
  Projektledare Emil Andersson
  Projektperiod 150701 - 160630
 • Vindkraft fokus Gästrikland och Falun

  Syftet är att genom planerade aktiviteter och insatser stimulera företag att rikta in sig på vindkraftsbranschen och därmed bidra till regionens tillväxt. Målet är att regionens verkstads- och tjänsteföretag skall utvecklas för att bli mer...
  Projektledare Agneta Wenell
  Projektperiod 150701 - 160630
 • Vindkluster på Gotland

  Projektet startades under 2014 och är ett samarbete mellan Energimyndigheten, Region Gotland och GVP. Projektet syftar till att utveckla näringslivet och samverkan kring vindkraften på Gotland. Fem valda arbetsområden kombinerar hinder och...
  Projektledare Josefin Knudsen
  Projektperiod 160601 - 180531
 • Vindkraft och försvarsintressen - Gotland

  En mycket stor andel av de områden som i Gotlands översiktsplan utpekas som tänkbara för vindkraft har stött på motstående intresse från ett håll: totalförsvaret. Projektet visar vilka åtgärder som kan utföras för att göra vindkraftutbyggnad...
  Projektledare Lena Kulander
  Projektperiod 101220 - 111101
 • Storskalig vindkraft i skogsmiljö

  Förutom allt annat som lockar i skogen håller den också på att bli en viktig plats för vindkraft. I dag planeras och byggs nya vindkraftsparker i skogsmiljöer som tidigare inte varit föremål för liknande exploatering. I ett projekt inom Nätverket...
  Projektledare Mattias Gradén
  Projektperiod 130130 - 140630
 • Nationella vindkraftskonferensen 2012

  Den 22-23 maj 2012 genomfördes Nationella vindkraftkonferensen i Kalmar för nionde året i rad. Totalt deltog 360 personer från både företag, myndigheter, kommuner, organisationer och utbildningsföreträdare på konferensen. Temat för konferensen var...
  Projektledare Åsa Westrin, regionförbundet i Kalmar
  Projektperiod 120101 - 120830
 • Utveckling av högskolekurser

  Målet för detta projekt var att utveckla ett 1-årigt magisterprogram (60 hp) inom vindkraft som bygger på och kräver en akademisk grundexamen. I programmet kommer ingå ett flertal tvärveten-skapliga kurser om energi, miljö och vindkraft, teknik,...
  Projektledare Liselotte Aldén
  Projektperiod 100101 - 100601
 • Synbarhetsanalys

  Vindkraftverk påverkar det visuella intrycket av landskapet. I en landskapsanalys, som är framtagen av kommunerna runt Siljan, begränsas utbyggnaden av vindkraft bland annat med motiveringen att vindkraftverken kommer att synas för mycket. I syfte...
  Projektledare Erik Aretorn
  Projektperiod 110715 - 121231
 • Vintervind i Umeå 2011

  Konferensen Vintervind, som behandlar vindkraft i kallt klimat, har tilldelats stöd från Nätverket för vindbruk. Konferensen arrangeras av Svif, Svenskt vindkraftförening.
  Projektledare Ylva Holgersson
  Projektperiod 100801 - 110330
 • Seminarier, fortbildning och forskningskommunikation

  Inom Nätverket för vindbruk har Högskolan på Gotland planerat och genomfört projektet "Seminarier, fortbildning och forskningskommunikation" under 2012. Vid två tillfällen har utbildningsdagar, som var och en omfattat två dagar, anordnats för...
  Projektledare Liselotte Aldén
  Projektperiod 110926 - 121220
 • Vad säger närboende om vindkraft?

  Hur föreställde sig de närboende att vindkraftparken skulle bli? Och hur blev resultatet när vindkraftverken står där, och människor kan jämföra sina förväntningar och farhågor med verkligheten? Frågorna besvaras i en enkätundersökning med de...
  Projektledare Beatrice Eriksson
  Projektperiod 100201 - 101201
 • Nationella vindkraftkonferensen

  Regionförbundet i Kalmar län tilldelades bidrag för Nationella vindkraftkonferensen 2009. Syftet med bidraget var att ge vindkrafthandläggare vid länsstyrelser och kommuner reducerad deltagaravgift till konferensen. Den Nationella...
  Projektledare Carolina Gunnarsson
  Projektperiod 090101 - 090830
 • Vindkraftkonferensen 2011

  10-11 maj 2011 arrangerades Nationella Vindkraftkonferensen i Kalmar för 8:e året i rad, som ett samarrangemang mellan Regionförbundet och Nätverket för vindbruk. Ett av syftena med konferensen är att föra samman näringsliv och offentlig sektor och...
  Projektledare Åsa Westrin
  Projektperiod 101101 - 110831
 • Havsbaserad vindkrafts möjligheter i Blekinge

  Utanför Blekinges kust finns stora planer på havsbaserad vindkraft, och det skapar också möjligheter till nya jobb i regionen. För att kunna ta tillvara den potential till regional utveckling som en stor vindkraftssatsning i regionen skulle föra med...
  Projektledare Clemens Malmberg, Sölvesborgs kommun
  Projektperiod 130801 - 140430
 • Nationella Vindkraftskonferensen 2010

  Syftet med den Nationella Vindkraftskonferensen som hålls i Kalmar den 27-28 april, är att föra ut kunskap om vindkraft till grupper som kan bidra till en utbyggnad av vindkraften och vindkraftindustrin. Förutom att sprida information är den...
  Projektledare Åsa Westrin
  Projektperiod 100101 - 100831
 • Vindkraft - tillverkning och service i Triple Steelix-regionen

  Projektet har arbetat med att skapa förutsättningar för att fler företag i Triple Steelix-regionen, Bergslagens stålkluster, blir komponenttillverkare för vindkraftindustrin och för att fler serviceföretag etableras i regionen. Projektet har jobbat...
  Projektledare Kjell Grundström
  Projektperiod 091201 - 120930
 • Fördjupad studie väderradar Gotland

  Genom att bygga en kompletterande väderradar kan många intressekonflikter kring vindkraftsutbyggnaden på Gotland lösas. Det visar utredningen ”Fördjupad studie väderradar Gotland” som länsstyrelsen och Region Gotland genomfört med stöd från...
  Projektledare Lena Kulander, länsstyrelsen på Gotland
  Projektperiod 120801 - 130215
 • Acceptans hos närboende

  I projektet Acceptans hos närboende har Nätverket för vindbruk studerat hur människor upplever en etablering av vindkraftverk på Hedboberget i Dalarna. Totalt har tre studier genomförts. Under våren 2008 gjordes en första enkätstudie i byn Dalfors....
  Projektledare Beatrice Eriksson
  Projektperiod 100801 - 121231

Skribent: Energimyndigheten
Senast ändrad: 2013-01-14