dcsimg

Projekt

Här presenteras samtliga projekt inom Nätverket för Vindbruk. Varje år tillkommer många nya projekt inom Nätverket för vindbruk, och vissa aktiviteter löper över flera år.

Alla pågående projekt kan du även läsa om i broschyren "Nätverket för vindbruk - Rapporter och pågående projekt.

  

Projekt som har avslutats hittar du i menyn till vänster.

Aktiviteter som kan få stöd ska vara regionalt förankrade och ha nationell betydelse för vindkraftens utbyggnad, och de ska innebära att nya kunskaper och erfarenheter sprids.

Här intill kan du ta del av den senaste utlysningen.

 • Mervind i kommunerna

  Projektet vänder sig till kommuner som vill lära sig mer om möjligheten att äga egna vindkraftverk genom kommunala energibolag och fastighetsbolag. Det finns både ekologiska och ekonomiska skäl till det. Sju endagsseminarier har hittills anordnats,...
  Projektledare Åsa Westrin
  Projektperiod 100901 - 131231
 • Vindfyr Norrland

  Projektet Vindfyr startade 2011 med ambitionen att lyfta kunnandet kring vindkraftsfrågor i Norrland. I norra Sverige är utbyggnadstakten av vindkraften hög, och antalet planerade verk närmar sig 6 000. Det finns också många frågor kring...
  Projektledare Jens Sperens, Piteå kommun
  Projektperiod 110101 - 121230
 • MedVind Västerbotten

  Region Västerbotten genomförde under tiden 2009-2011 projekt MedVind Västerbotten. Syftet var att hitta lösningar som gör att satsningar på vindkraft i Västerbottens län ska göra största möjliga nytta för länet.
  Projektledare Roland Lundqvist
  Projektperiod 090101 - 111231
 • Till havs! Havsbaserad vindkraft möjligheter i Blekinge

  Den planerade utbyggnaden av havsbaserad vindkraft i Hanöbukten innebär nya affärsmöjligheter för regionala företag och möjligheter till utveckling och tillväxt i regionen. För de regionala företagen är detta en ny bransch, de saknar kunskap om...
  Projektledare Heidi Laine Lundgren
  Projektperiod 150801 - 160831
 • Vindkraftcentrum Barentsregionen

  Syftet med projektet "Vindkraftcentrum i Barentsregionen" är att etablera Piteå kommun som ett vindkraftcentrum. I regionen finns mycket goda förutsättningar för en storskaligt utbyggd vindkraft. Enligt kommunen uppgår i dag den planerade...
  Projektledare Erik Persson
  Projektperiod 101015 - 140701
 • Sektion småskalig vindkraft

  I maj 2012 bildades formellt sektionen för småskalig vind inom Svensk Vindkraftförening. Det har föregåtts av flera etapper i projektet om småskalig vindkraft, som bland annat resulterat i informationsmaterial och filmer riktade till konsumenter om...
  Projektledare Anna Jivén
  Projektperiod 120702 - 130731
 • Vindbrukskollen - Utveckling och etablering som nationell tjänst

  Vindbrukskollen är en nationell databas för all vindkraft i Sverige. Den lanserades på våren 2012, och är resultatet av ett projekt i flera etapper inom Nätverket för vindbruk. I den nu aktuella etappen ska databasen fortsätta att utvecklas och...
  Projektledare Magnus Nårdal
  Projektperiod 121001 - 131231
 • Vindkraftsfokus i Triple Steelix-regionen

  I Triple Steelix-regionen, eller Bergslagens stålkluster, pågår en omfattande vindkraftsutbyggnad. I dag planeras upp emot 1 000 vindkraftverk i denna region. I projektets tidigare etapp har insatser gjorts för att utveckla lokala och...
  Projektledare Kjell Grundström
  Projektperiod 121101 - 141201
 • Sprida erfarenheter från projektet om arbetsmiljö och säkerhet

  Strömsunds Kommun har genom Nätverket för Vindbruk arbetat med frågor om arbetsmiljö och säkerhet kopplat till vindkraft i flera projekt sedan år 2011. I det senaste projektet "Sprida erfarenheter från projektet Arbetsmiljö och säkerhet" har...
  Projektledare Karin Liinasaari
  Projektperiod 120820 - 131130
 • Fördjupad studie, väderradar Gotland

  Gotland har stora möjliga utbyggnadsområden för vindkraft. Men i dag står en mycket stor andel av dessa områden i konflikt med totalförsvarets intressen. I en tidigare etapp har försvarsmakten, länsstyrelsen och Gotlands kommun gemensamt pekat på...
  Projektledare Lena Kulander
  Projektperiod 120901 - 130215
 • Global Wind Day 2013

  Varje år i juni anordnas Global Wind Day runt om i världen. Även i Sverige brukar ett antal vindkraftägare hålla sina vindkraftverk öppna för besökare och allmänhet. Svensk Vindkraftförening är nationell koordinator för Global Wind Day och huvudman...
  Projektledare Åsa Elmqvist
  Projektperiod 121001 - 131231
 • Förstudie om säkerhetsbedömningar i samband med främjande av vindbruk

  ​Den kraftiga utbyggnaden av vindkraft i landet gör det viktigt att uppmärksamma säkerhetsfrågorna kring vindkraftsparker. I dag saknas i många stycken en dialog om säkerhetsbedömningar mellan olika aktörer, trots att det efterlyses av såväl...
  Projektledare Erik Löfgren
  Projektperiod 120828 - 130313
 • Workshop om vindbrukets lokala nytta

  Riksorganisationen Hela Sverige ska leva stödjer lokal utveckling för ett hållbart samhälle. I detta projekt inom Nätverket för vindbruk ska organisationen ordna sex workshops runt om i landet för att lyfta fram vindkraftens lokala nytta. Mötena...
  Projektledare Cecilia Andersson
  Projektperiod 120801 - 130531
 • Campus Vindkraft Strömsund

  I detta projekt har Strömsunds kommun genomfört en förstudie om förutsättningarna för att etablera en högskoleutbildning på vindkraftsområdet i kommunen. Tanken är att en ökad tillgång på högre utbildning regionalt ökar förutsättningarna för...
  Projektledare Karin Liinasaari
  Projektperiod 120904 - 140901
 • Vindkraft Öst

  I detta projekt har Energikontoret i Mälardalen tillsammans med Energikontoret vid Regionförbundet Örebro fått stöd för att få igång vindkraftsarbetet i fyra län: Södermanland, Uppland, Västmanland och Örebro. I ett nationellt perspektiv är...
  Projektledare Lars Johansson
  Projektperiod 121001 - 131031
 • Nätverk för småskalig förnybar elproduktion i sydöstra Sverige

  Energikontor Sydost bildar nytt regionalt nätverk för vindkraftspionjärer. Nätverket ska samla människor som redan tagit steget och vågat satsa på att äga en egen anläggning för småskalig förnybar elproduktion i sydöstra Sverige. Deras kunskap och...
  Projektledare Lennart Tyrberg
  Projektperiod 120801 - 130831
 • Informationsspridning andelsägd vindkraft

  Lokalt ägande bidrar till ökad förankring och acceptans av vindkraft. Ett viktigt stöd för utvecklingen av lokalt andelsägd vindkraft är att det finns tillgång till samlad information och kunskapsutbyte. Det har byggts upp under tidigare etapper....
  Projektledare Anna Jivén
  Projektperiod 120828 - 140701
 • Nationella Vindkraftkonferensen 2013

  Nätverket för vindbruk fortsätter även i år med sitt engagemang i Nationella Vindkraftskonferensen. Årets konferens blir den tionde i rad, och det är tredje året Nätverket för vindbruk deltar i arrangemanget. Under åren har Nationella...
  Projektledare Åsa Westrin
  Projektperiod 121030 - 130830
 • Seminarieserie "Vindkraften i Skåne"

  Bristande regional samverkan är ett hinder för vindkraftsutbyggnaden i Skåne. Målet med detta projekt är att ge både kommuner, allmänhet och andra regionala aktörer i Skåne tillfälle att stärka sitt samarbete. Det ska ske genom en seminarieserie...
  Projektledare Anna Tibbelin
  Projektperiod 120828 - 131103
 • Regional resurs för att utveckla svensk vindkraftsindustri

  Syftet är att identifiera och initiera projekt som bidrar till utvecklingen av en svensk vindkraftsindustri, genom kombinationen av internationell utblick och lokalt arbete. Det sker genom företagsbesök hos potentiella underleveratörer till den...
  Projektledare Åsa Westrin
  Projektperiod 120101 - 130330
 • YH-forum

  Under året kommer Högskolan på Gotland, som är nationell nod med ansvar för utbildningsfrågor, att bjuda in landets alla yrkeshögskolor med inriktning på vindkraft till träff. YH-forum ska fungera som en arena för utbildare, där yrkeslärare från...
  Projektledare Liselotte Aldén
  Projektperiod 120830 - 131230
 • Vindkraft och naturvård - en förstudie

  Under senare år har det satsats mycket resurser på att få fram ny kunskap om vindkraftens påverkan på människor, djur och natur, inte minst genom kunskaps- och forskningsprogrammet Vindval. För att denna kunskap ska nå ut ännu bredare ska...
  Projektledare Isak Isaksson
  Projektperiod 121101 - 130330
 • Småskalig vindkraft - Rural RES

  Regional satsning på småskalig vindkraft (<50kW) i sydöstra Sverige. Projektet handlar om att utveckla satsningar inom småskalig vindkraft på gårdsnivå. Arbetet äger rum i Kalmar, Kronoberg och Blekinge län. Målet är att minska eller ta bort...
  Projektledare Lennart Tyrberg
  Projektperiod 110101 - 111201
 • Utveckling av utbildning inom vindkraftteknik

  I samverkan med övriga noder och andra aktörer arbetar vi för att utveckla gymnasiekurser, KY- och Yrkeshögskoleutbildningar med inriktning mot vindkraftteknik för drift- och underhållsservice. En förstudie om yrkesutbildning inom vindkraftteknik...
  Projektledare Liselotte Aldén
  Projektperiod 090101 - 090601
 • Vindkraftcentrum.se fortsätter att satsa på regionalt näringsliv

  Vindkraften i Jämtland är på stark frammarsch, och det öppnar nya möjligheter både när det handlar om fler arbetstillfällen, nya företag och tillväxt i det regionala näringslivet. I projektet "Vindkraftcentrum.se - Regional samordning av vindkraft i...
  Projektledare Torbjörn Laxvik
  Projektperiod 140501 - 141231
 • Vindkraft Öst etapp II

  Nätverket Vindkraft Öst får stöd under ytterligare en period för att utveckla och bygga upp samverkan kring vindbruket i Mälardalen. Projektet startade 2012 av Energikontoret i Mälardalen och Energikontoret vid Regionförbundet Örebro för att skapa...
  Projektledare Mathias Söderholm
  Projektperiod 140514 - 150630
 • Blekinge gör sig beredd på kommande utbyggnad

  Med hög ungdomsarbetslöshet och trög ekonomisk utveckling är det viktigt för Blekinge att länet drar nytta av de möjligheter som en storskalig vindkraftsutbyggnad till havs kan skapa i regionen. I ännu en etapp av projektet "Havsbaserad vindkrafts...
  Projektledare Clemens Malmberg
  Projektperiod 140519 - 150420
 • Vindkluster Gotland - nytt näringslivsprojekt i den svenska vindkraftens vagga

  Löften om en ny elkabel till fastlandet och gott om goda vindlägen gör Gotland till ett hett område för ny vindkraft. Men för att utveckla vindbruket på ön krävs att både offentliga aktörer och det privata näringslivet lyckas lösa några avgörande...
  Projektledare Josefin Knudsen
  Projektperiod 140601 - 150531
 • Erfarenheter från vindkraftparker i norr

  Den kraftiga utbyggnaden av vindkraft i norra Sverige innebär att det har skapats en helt ny industrigren i denna del av landet. I Norrbotten och Västerbotten finns i dag flera stora vindkraftsparker som har varit i drift i upp emot fyra år. I det...
  Projektledare Jonas Lundmark
  Projektperiod 140801 - 141231
 • Enklav – Energi och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft

  Kommunernas energi- och klimatrådgivare är en viktig kontaktyta för vindkraftsfrågor både vad gäller allmänhet, den egna kommunen och branschföreträdare. De får många frågor och tar ofta emot synpunkter om vindkraft, både vid seminarier,...
  Projektledare Anna Tibbelin
  Projektperiod 140501 - 150301
 • Projekt ökar kunskapen om nya nättekniker

  Smart teknik kan vara ett sätt att öka möjligheten att ansluta mer förnybar elproduktion till elnäten. Men kunskapen om smart elnätsteknik är fortfarande låg bland många lokala nätägare, visar tidigare studie. Det ska det här projektet försöka råda...
  Projektledare Malin Hansson
  Projektperiod 140818 - 151104
 • Vindkraft i skolan

  Barn och ungdomar är sällan aktiva i planeringsprocessen som föregår ny vindkraft. I det här projektet ska Högskolan Dalarna utreda möjligheterna för externa krafter att bistå svensk skola med kunskaper kring förnybar energi. Projektidén...
  Projektledare Mattias Gradén
  Projektperiod 140901 - 150201
 • Global Wind Day 2014

  Vindkraftens dag, eller Global Wind Day, är ett årligt återkommande arrangemang där allmänheten bjuds in att besöka vindkraftverk och lära sig mer om hur vindkraft fungerar. Även i år inträffar Global Wind Day den 15 juni. Värd för aktiviteten i...
  Projektledare Ulla Hedman Andrén
  Projektperiod 140613 - 141031
 • Fortsatt utveckling och spridning av dokumentationen ”Vindkraft och arbetsmiljön”

  Strömsunds kommun har under flera år arbetat med att samla och diskutera erfarenheter och fakta om arbetsmiljö - och säkerhetsfrågor vid vindkraftsparker. Dessa erfarenheter har nu sammanställts i en faktapärm som kallas "Vindkraft och arbetsmiljö"...
  Projektledare Marcus Carlström
  Projektperiod 140901 - 151231
 • Naturskyddsföreningen utbildar för att rätt platser ska väljas

  I det här treåriga projektet arbetar Naturskyddsföreningen tillsammans med studieförbundet Studiefrämjandet med att utbilda länsförbund och lokala kretsar om vindkraft. Syftet med projektet är att Naturskyddsföreningen vill bidra till att en...
  Projektledare Isak Isaksson
  Projektperiod 140416 - 160415
 • Kunskapssammanställning om vindkraften och kulturmiljön

  Under de senaste åren har vindkraften byggts ut i Hallands län vilket har föranlett en stor mängd arkeologiska utredningar och undersökningar, framförallt i skogsområdena i Hallands inland. Kunskapsläget vad gäller fornlämningar i dessa skogsområden...
  Projektledare Jenny Nord
  Projektperiod 140801 - 151031
 • Studie av hur många jobb vindkraften ger

  Strömsunds kommun har sedan Nätverket för vindbruk startade haft ansvar för att följa arbetskraftsfrågan inom vindkraftbranschen. Noden i Strömsund har bland genomfört en fallstudie av Havsnäs vindkraftpark och utarbetat en prognosmodell för antal...
  Projektledare Karin Liinasaari
  Projektperiod 140701 - 141231
 • Seminarier och träffar för vindkraftshandläggare 2014-2015

  Det här projektet har två syften, dels att Hallandsnoden ska ordna den sedvanliga handläggarträffen/träffarna för landets vindkrafthandläggare under 2015 och dels att göra det möjligt för noden att ordna fler träffar och seminarier för landet...
  Projektledare Beatrice Eriksson
  Projektperiod 140801 - 150731
 • Studie av händelsekedjor vid olyckor i vindbruket

  För att kunna möta nya riskscenarier i samband med utbyggnaden av vindkraften i landet finns ett behov av att analysera de situationer och händelseförlopp som kan komma att påverka säkerheten och även av frekvensen av olyckor, tillbud och incidenter...
  Projektledare Erik Löfgren
  Projektperiod 140526 - 150430
 • Informationsutbyte för ökad säkerhet vid vindkrafttransporter

  Transportvolymerna som kommer att behövas för den kommande vindkraftsutbyggnaden är stor. Vindkraftstransporter är speciella till sin karaktär, eftersom de är extremt tunga, långa och volymkrävande. Det betyder att riskbilden kopplade till dessa...
  Projektledare Erik Löfgren
  Projektperiod 141101 - 150331
 • Förstudie för att följa upp miljöeffekterna av uppförda vindkraftsparker

  I det här projektet har länsstyrelsen i Jönköpings län genomfört en förstudie som handlar om att följa upp miljöeffekterna av redan uppförda vindkraftsparker. I projektet har de kontrollprogram och annan uppföljning som vindkraftsbolag genomfört av...
  Projektledare Nils Lagerkvist
  Projektperiod 141201 - 150430
 • Winterwind 2015

  Svensk Vindkraftförening anordnar. Den kommer hållas den 2-4 februari i Piteå. Konferensen inkluderar även ett studiebesök. Winterwind har med åren blivit den främsta internationella konferensen om vindkraft i kallt klimat.Konferensen ger Sverige...
  Projektledare Ulla Hedman Andrén
  Projektperiod 140818 - 150630
 • Historien om den svenska vindkraften

  Projektet ska resultera i att en bok "Historien om den svenska vindkraften" tas fram och kan ges ut i tryckt form samt som e-bok. En beskrivning av det historiska förloppet och utvecklingen av vindkraften i Sverige bidrar till en förståelse för...
  Projektledare Ulla Hedman Andrén
  Projektperiod 141110 - 151001
 • Regional utveckling vid vindkraftsutbyggnad i Kronoberg

  I Kronoberg planeras en större utbyggnad av landbaserad vindkraft. I detta projekt får lokala och regionala företag information och stöd så att de kan identifiera och ta vara på de affärsmöjligheter som finns för dem då vindkraften byggs ut....
  Projektledare Pierre Ståhl
  Projektperiod 150501 - 160430
 • ENKLAV nationellt

  Ett regionalt projekt i Skåne, ENKLAV, som genomfördes 2014-2015 skall nu utföras på nationell nivå. Projektet genomförs för att öka kunskap om vindkraft hos kommunala energi- och klimatrådgivare, allmänhet, näringsliv och branschfolk. Målet är att...
  Projektledare Anders Edvardsson
  Projektperiod 150504 - 160331
 • Potentialen för lokala energilager i distributionsnäten

  Syftet är att bedöma potentialen med småskaliga distribuerade lager i ett distributionsnät, med det bakomliggande syftet att möjliggöra för större integration av förnybar elproduktion. Potentialen för att styra de lokala energilagren ska jämföras...
  Projektledare Malin Hansson
  Projektperiod 150504 - 160317
 • Socioekonomiska konsekvenser av vindkraftsetablering: en kunskapssammanställning

  Syftet är att belysa socioekonomiska konsekvenser av vindkraft - både positiva och negativa. Resultatet skall bli en kunskapssammanställning av de socioekonomiska konsekvenserna samt en beskrivning av hur ett stöd till bygden, för att stärka de...
  Projektledare Jesper Persson
  Projektperiod 150511 - 160301
 • Beägga – uppföljning av villkor som rör rennäringen

  Inhämta och sammanställa kunskap om hur villkor kopplat till renskötseln, som sätts i tillstånd för vindkraftparker, följs i praktiken. Fokus läggs kring dialog och samverkan. Syftet är att underlätta för samebyar och vindkraftsexploatörer att hitta...
  Projektledare Jenny Wik-Karlsson
  Projektperiod 150518 - 160401
 • Nyckelfärdiga vindkraftverk

  Upphandling av nyckelfärdiga vindkraftverk hamnar allt oftare på kommuners och regioners agendor. Projektets syfte är att upplysa politiker och tjänstemän via en handbok om processen och upphandlingen av nyckelfärdiga vindkraftverk. Handboken riktar...
  Projektledare Johan Nyqvist
  Projektperiod 150518 - 160418
 • Metodutveckling för vindkraftsprojektering

  Projektet handlar om metodutveckling för vindkraftsprojektering med hållbar resursanvändning och lokal/regional acceptans och utveckling i fokus. Länsstyrelsen i Norrbottens län i samverkan med Vattenfall Vindkraft genomför pilotprojektet för att...
  Projektledare Ylva Sardén
  Projektperiod 150601 - 160331
 • Vindkluster på Gotland

  Projektet startades under 2014 och är ett samarbete mellan Energimyndigheten, Region Gotland och GVP. Projektet syftar till att utveckla näringslivet och samverkan kring vindkraften på Gotland. Fem valda arbetsområden kombinerar hinder och...
  Projektledare Josefin Knudsen
  Projektperiod 150601 - 160531
 • Lokalt anpassade prognoser och information om arbetsmöjligheter

  Strömsund hjälper lokala och regionala företag, politiker och andra företrädare att ta fram lokala sysselsättningsprognoser utifrån lokalsamhällets förutsättningar och planerade vindkraftetableringar. Prognoserna blir värdefulla för politiker,...
  Projektledare Karin Liinasaari
  Projektperiod 150701 - 160331
 • Nätbaserad vindkraftskurs II

  Utbildningssidan www.vindkraftskurs.se lanserades i oktober 2014. Den riktar sig främst till handläggare på kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter. I det här projektet skall kursen uppdateras för att hållas aktuell med det senaste inom...
  Projektledare Marita Engberg Ekman
  Projektperiod 150701 - 160630
 • Vindkraft Öst Etapp III

  Syftet är att facilitera en fortsatt utveckling av nätverket vindkraft öst. Det är ett nätverk som arbetar för ett hållbart vindbruk i Mälardalen. Inom projektet genomförs en regionanalys som ligger till grund för att nätverket öst ska kunna...
  Projektledare Emil Andersson
  Projektperiod 150701 - 160630
 • Vindkraft fokus Gästrikland och Falun

  Syftet är att genom planerade aktiviteter och insatser stimulera företag att rikta in sig på vindkraftsbranschen och därmed bidra till regionens tillväxt. Målet är att regionens verkstads- och tjänsteföretag skall utvecklas för att bli mer...
  Projektledare Agneta Wenell
  Projektperiod 150701 - 160630
 • Vindkraftscentrum.se - Regional samordning av vindkraft i Jämtlands län

  Målet är att Jämtlands län skall bli nationellt och internationell förebild och inspirationskälla för utvecklingsarbete inom vindkraft. Syftet med projektet är att lyfta möjligheterna till ökad tillväxt och sysselsättning i samband med...
  Projektledare Torbjörn Laxvik
  Projektperiod 150701 - 151231
 • Vindkraft - Lokal nytta och näringslivsutveckling

  Piteås Vindkraftcentrum skapar förutsättningar för lokala och regional näringslivsutveckling inom vindkraft. Inom projektet intensifieras, konkretiseras och utvecklas detta arbete. Syftet är att via seminarier, kontaktförmedling, företagsbesök,...
  Projektledare Erik Persson
  Projektperiod 150801 - 160331
 • Power Väst

  Power Väst är ett nätverk för vindkraft i Västra Götaland som har funnits sedan 2008 och jobbar mot två mål; mer vindkraft och ökad sysselsättning. Målet är 5 TWh i Västra Götaland 2020. För att nå målen jobbar projektet med att stödja kommunerna...
  Projektledare Tula Ekengren
  Projektperiod 081001 - 160630
 • Träff för Länsstyrelsens vindkraftshandläggare

  Träff för länsstyrelsernas vindkrafthandläggare för möjlighet att utbyta erfarenheter och diskutera aktuella ämnen inom vindkraft – både i prövnings- och tillsynsfasen. Syftet är en mer enhetlig hantering av ärenden gällande vindkraft.
  Projektledare Annie Jacobsson
  Projektperiod 161001 - 171002
 • Forskningskommunikation och utbildning

  I det här projektet kommer noden med ansvar för utbildning och kompetensfrågor inom Nätverket för vindbruk att fortsätta utvecklingen av den nätbaserade vindkraftsutbildningen "Vindkraftskurs.se". Inom projektet kommer noden också arbeta med att...
  Projektledare Liselotte Aldén
  Projektperiod 160701 - 170630
 • Lokal förankring (Lungsjön)

  I området kring byn Lungsjön har 150 vindkraftverk etablerats de senaste åren och området är nu granne med ett av Skandinaviens största landbaserade vindkraftsområden. Området ganska unika lokalisering och värdefulla erfarenheter från realiseringen...
  Projektledare Christer Andersson
  Projektperiod 160801 - 181231
 • Småskalig vindkraft

  I maj 2012 bildades formellt sektionen för småskalig vind inom Svensk Vindkraftförening. Det har föregåtts av flera etapper i projektet om småskalig vindkraft, som bland annat resulterat i informationsmaterial och filmer riktade till konsumenter om...
  Projektledare Ulla Hedman Andren
  Projektperiod 160701 - 170701
 • World Wind Energy Conference 2017, WWEC 2017

  Svensk Vindkraftföreningen står värd för World Wind Energy Conference WWEC 2017, en årlig konferens arrangerad av World Wind Energy Association (WWEA). WWEA är en ideell förening med mer än 600 medlemmar i cirka 100 länder. Svensk Vindkraftförening...
  Projektledare Ulla Hedman Andren
  Projektperiod 160601 - 171001
 • Winterwind International Wind Energy Conference

  Konferensen Winterwind, som behandlar vindkraft i kallt klimat, arrangeras av Svif, Svenskt vindkraftförening. Winterwind har med åren blivit den främsta internationella konferensen om vindkraft i kallt klimat. Konferensen ger Sverige en unik...
  Projektledare Ulla Hedman Andren
  Projektperiod 160815 - 170530
 • Biekkasuodji, Samernas riksförbund

  I det här projektet arbetar SSR (Svenska Samernas Riksförbund) med kompetensförsörjning hos både vindkraftsprojektörer och rennäringens intressen utifrån de nya kunskaper och erfarenheter som kommit fram genom SSR tidigare projekt inom nätverket....
  Projektledare Jenny Wik-Karlsson
  Projektperiod 160501 - 190501
 • Kompletterande samverkansprojekt med Vindkraftcentrum.se

  Tidigare studier genomförda inom Nätverket för vindbruk visar att utbildningen av vindkraftstekniker idag inte täcker det behov som finns i branschen, vilket beror på att antalet utbildningsplatser för vindkraftstekniker inom Yrkeshögskolan har...
  Projektledare Marcus Carlström
  Projektperiod 160801 - 170331
 • Vindkluster på Gotland

  Projektet startades under 2014 och är ett samarbete mellan Energimyndigheten, Region Gotland och GVP. Projektet syftar till att utveckla näringslivet och samverkan kring vindkraften på Gotland. Fem valda arbetsområden kombinerar hinder och...
  Projektledare Josefin Knudsen
  Projektperiod 160601 - 180531
 • KAN 2.0 ökar kunskapen om nya nättekniker

  Utbyggnaden av förnybar el driver också utvecklingen av smarta nät. Tidigare utredningar har visat att det finns ett informationsbehov hos nätsägare om smarta nättekniker. Projektets syfte är att skapa ett forum för nätägare och vindkraftsaktörer...
  Projektledare Anna Wolf
  Projektperiod 160321 - 171230
 • Seminarieserie för vindkrafthandläggare

  I det här projektet ska seminarier anordnas för handläggare och beslutsfattare på kommuner och länsstyrelser över hela landet. Träffarna ska utformas utifrån behov och frågeställningar som finns i den aktuella regionen 
  Projektledare AnnaKarin Sandlholm
  Projektperiod 160901 - 171231
 • Vindkraft - generator för hållbar utveckling

  Detta projekt ska arbeta för att öka den regionala nyttan av de stora planerade vindkraftsinvesteringarna i Norrlands inland. Vindkraften kommer att kunna utgöra en generator för utvecklingsarbete i bygderna. Genom att tillkommande resurser...
  Projektledare Hans Pahlin
  Projektperiod 170701 - 191231
 • Vindbruk i Haveröområdet, Ånge kommun

  Projektet syftar till att stärka förankringen och acceptansen förvindkraftsutbyggnad i Haveröområdet och Ånge kommun. Arbetsformernaför detta skall minska polariseringen och hitta dialogformer som leder tillömsesidig respekt mellan företrädare för...
  Projektledare Annelie Axelsson
  Projektperiod 170701 - 191231
 • Ragunda Vindstyrka

  Syftet med detta projekt är att stimulera till lokalt engagemang och entreprenörskap inför och i samband med byggstart av de vindkraftsparker som planeras i Ragunda såväl som angränsande kommuner och på så sätt öka den lokala och regionala nyttan....
  Projektledare Anna-Marta Johansson
  Projektperiod 180701 - 191231
 • Vindkluster Härjedalen

  Vindkluster Härjedalen är ett samarbete mellan Härjedalens kommun, det lokala näringslivet och berörda aktörer i regionen. Syftet med projektet är att vara en katalysator avseende integrering av lokal och regional arbetskraft, utbildning och att...
  Projektledare Malin Fjellgren
  Projektperiod 180701 - 191231
 • Repowering – potential och kunskapsspridning

  Detta projekt är en fortsättning på projektet "Repowering - hinder och möjligheter" där bland annat experter intervjuades om hur samhället kan främja repowering, en hindersanalys presenterades i en broschyr och en dialog med kommuner påbörjades via...
  Projektledare Jakob Economou
  Projektperiod 180903 - 190930
 • Vindkraftens bidrag till ett 100% förnybart Gotland

  Detta projekt syftar till att samla centrala aktörer för att arbeta för vindkraftens återupptagna utveckling på Gotland, med utgångspunkt i att vindkraften är basen i en möjlig omställning till 100 % förnybar energi på Gotland. Projektet ska sprida...
  Projektledare Josefin Kundsen
  Projektperiod 180601 - 191231
 • Workshopkoncept för förankring av vindkraftsutbyggnad

  Projektet ska ta fram ett workshopkoncept med tillhörande utbildningsmaterial kring delaktighet och lokal förankring, som tillsammans kan användas inför utbyggnadsprojekt. Projektet bidrar med att belysa relevanta konkreta metoder och verktyg till...
  Projektledare Sanna Mels
  Projektperiod 181101 - 191231
 • Power Väst

  Power Väst är ett nätverk för vindkraft i Västra Götaland som har funnits sedan 2008 och jobbar mot två mål; mer vindkraft och ökad sysselsättning. Målet är 5 TWh i Västra Götaland 2020. För att nå målen kommer Power Väst att fortsätta jobba med...
  Projektledare Tula Ekengren
  Projektperiod 181101 - 191231
 • Havsbaserad vind för klimatnytta och konkurrenskraft

  Detta projektet kommer att bygga vidare på Nätverket för vindbruks tidigare projekt gällande lokal nytta bland annat genom att utveckla en beräkningsmodell för arbetstillfällen som kan tillämpas på havsbaserad vindkraft i Sverige. Genom att ge...
  Projektledare Jeanette Lindeblad
  Projektperiod 190401 - 200228
 • Repowering för resurseffektiv och hållbar vindkraftsutbyggnad i Sverige

  Repowering är en nyckelaktivitet om det nationella målet om ett 100 procent förnybart elsystem år 2040 ska kunna uppnås på ett resurs- och yteffektivt sätt. Lagstiftningen har förändrats avsevärt sedan de äldsta verken byggdes och det finns ett...
  Projektledare Jeanette Lindeblad
  Projektperiod 190401 - 200331
 • Digital affärs- och samverkansplattform för lokal förankring och samverkan

  Detta projekt ska genom praktiska test med olika grupper av användare undersöka förutsättningarna för att en vidareutveckling av den framtagna databasen till en digital affärs- och samverkansplattform kan bidra till positiv utveckling i glesbygd....
  Projektledare Christer Andersson
  Projektperiod 190401 - 200331
 • Marknadsföring för vindkrafttekniker - ett samverkansprojekt

  Det finns ett stort behov av fler vindkrafttekniker i Sverige. 2018 utexaminerades 11 st vindkrafttekniker i landet och behovet för den kommande femårsperioden är ca 130-150 nya tekniker per år. Som ett led i det långsiktiga arbetet att öka både...
  Projektledare Annie Nyström
  Projektperiod 190401 - 200331
 • Tillståndsdialogen: Breddad dialog och kunskapsgenerering under VIND 2019

  För att uppfylla nationella och globala klimatåtaganden måste den fortsatta utbyggnaden av förnybar el säkerställas. I Sverige handlar detta främst om vindkraften, och flera variabler är viktiga för att denna utbyggnad ska ske på ett hållbart sätt,...
  Projektledare Ylva Tengblad
  Projektperiod 190325 - 191215
 • Nätbaserad utbildning om vindkraft

  Utvecklingen inom vindkraftsbranschen är snabb, och antalet vindkraftsärenden hos landets kommuner och länsstyrelser har ökat kraftigt under senare år. En ny webbaserad utbildning riktad mot handläggare på kommun och länsstyrelse ska göra det...
  Projektledare Marita Engberg Ekman
  Projektperiod 121101 - 140930
 • Vindkraft och försvarsintressen - Gotland

  En mycket stor andel av de områden som i Gotlands översiktsplan utpekas som tänkbara för vindkraft har stött på motstående intresse från ett håll: totalförsvaret. Projektet visar vilka åtgärder som kan utföras för att göra vindkraftutbyggnad...
  Projektledare Lena Kulander
  Projektperiod 101220 - 111101
 • Temakurs, Vindkraftplanering SLU Alnarp

  Vid SLU (Statens lantbruksuniversitet) i Alnarp pågick under hösten 2010 en kurs i planering och landskapsanalys för vindkraftsetablering. En viktig del i kursen var dialog och vindkraftprojektering och att främja möten mellan studenter, planerare,...
  Projektledare Karin Hammarlund, SLU
  Projektperiod 110801 - 111230
 • Utveckling av kunskapsdatabas för utbildning och forskning

  För att tillgodose ett stort behov av saklig, kvalificerad och lättillgänglig information om vindkraft har Högskolan på Gotland sedan 2003 utvecklat en omfattande kunskapsdatabas om vindkraft. Den är en tvärvetenskaplig kunskapskälla, en viktig...
  Projektledare Liselotte Aldén
  Projektperiod 090101 - 100101
 • Storskalig vindkraft i skogsmiljö

  Förutom allt annat som lockar i skogen håller den också på att bli en viktig plats för vindkraft. I dag planeras och byggs nya vindkraftsparker i skogsmiljöer som tidigare inte varit föremål för liknande exploatering. I ett projekt inom Nätverket...
  Projektledare Mattias Gradén
  Projektperiod 130130 - 140630
 • Nedmontering av vindkraft

  Projektet verifierar de förslag som Energimyndigheten tagit fram till riktlinjer för återställande av vindkraft. I projektet visas även på möjligheterna för små- och medelstora företag att leva upp till de krav som ställs. Målet är att uppnå en...
  Projektledare Beatrice Eriksson
  Projektperiod 100101 - 101230
 • Anordnade av seminarier om vindkraftsfrågor

  Högskolan på Gotland utarbetar och genomför seminarier och andra kortkurser för att höja kompetensen hos olika målgrupper som handläggare, beslutsfattare, planerare, projektörer, vindkraftsägare, nätoperatörer, eltekniker, nätbolag, kommuner etc.
  Projektledare Liselotte Aldén
  Projektperiod 090101 - 110601
 • Nationella vindkraftskonferensen 2012

  Den 22-23 maj 2012 genomfördes Nationella vindkraftkonferensen i Kalmar för nionde året i rad. Totalt deltog 360 personer från både företag, myndigheter, kommuner, organisationer och utbildningsföreträdare på konferensen. Temat för konferensen var...
  Projektledare Åsa Westrin, regionförbundet i Kalmar
  Projektperiod 120101 - 120830
 • Utveckling av högskolekurser

  Målet för detta projekt var att utveckla ett 1-årigt magisterprogram (60 hp) inom vindkraft som bygger på och kräver en akademisk grundexamen. I programmet kommer ingå ett flertal tvärveten-skapliga kurser om energi, miljö och vindkraft, teknik,...
  Projektledare Liselotte Aldén
  Projektperiod 100101 - 100601
 • Arbetskraft, kompetenser och faciliteter för storskaligt vindbruk

  Projektet har kartlagt aktörer, arbetsmoment och sysselsättningseffekter; utfall i Havsnäs Vindkraftspark (48 verk). Projektet har tagit fram ett verktyg för prognos när det gäller Vindkraftnorr (Statkraft SCA Vind, 450 verk) i Västernorrland och...
  Projektledare Karin Liinasaari
  Projektperiod 090901 - 110228
 • Synbarhetsanalys

  Vindkraftverk påverkar det visuella intrycket av landskapet. I en landskapsanalys, som är framtagen av kommunerna runt Siljan, begränsas utbyggnaden av vindkraft bland annat med motiveringen att vindkraftverken kommer att synas för mycket. I syfte...
  Projektledare Erik Aretorn
  Projektperiod 110715 - 121231
 • Uppförandekod för vindkraftsbranschen – ny etapp 2013

  I en ny etapp av projektet Uppförandekod för vindkraftsbranschen ska Svensk vindenergi och Svensk vindkraftsförening arbeta med att få fler företag att ansluta sig till Uppförandekod för vindkraftsbranschen. De båda branschorganisationerna har...
  Projektledare Anna Jivén
  Projektperiod 130429 - 140428
 • Vintervind i Umeå 2011

  Konferensen Vintervind, som behandlar vindkraft i kallt klimat, har tilldelats stöd från Nätverket för vindbruk. Konferensen arrangeras av Svif, Svenskt vindkraftförening.
  Projektledare Ylva Holgersson
  Projektperiod 100801 - 110330
 • Vindkraftdialogen II

  Seminarier som kompetensutvecklar nyckelpersoner för vindkraftplaneringen inom kommuner, länsstyrelser och på lärosäten. Deltagarna utbyter erfarenheter med kolleger från andra kommuner/länsstyrelser samt får råd och hjälp från en grupp experter som...
  Projektledare Beatrice Eriksson
  Projektperiod 090101 - 110601
 • Seminarier, fortbildning och forskningskommunikation

  Inom Nätverket för vindbruk har Högskolan på Gotland planerat och genomfört projektet "Seminarier, fortbildning och forskningskommunikation" under 2012. Vid två tillfällen har utbildningsdagar, som var och en omfattat två dagar, anordnats för...
  Projektledare Liselotte Aldén
  Projektperiod 110926 - 121220
 • Biegke - Vindkraftrådgivning för vindarnas folk - en ny etapp

  Svenska Samernas Riksförbund har fått stöd av Nätverket för vindbruk för att  inrätta en projekttjänst som vindkraftrådgivare under 2013 och 2014. Syftet med vindkraftrådgivning till samebyarna är att underlätta för samebyar och...
  Projektledare Jenny Wik-Karlsson
  Projektperiod 130615 - 140430
 • Vad säger närboende om vindkraft?

  Hur föreställde sig de närboende att vindkraftparken skulle bli? Och hur blev resultatet när vindkraftverken står där, och människor kan jämföra sina förväntningar och farhågor med verkligheten? Frågorna besvaras i en enkätundersökning med de...
  Projektledare Beatrice Eriksson
  Projektperiod 100201 - 101201
 • Nationella vindkraftkonferensen

  Regionförbundet i Kalmar län tilldelades bidrag för Nationella vindkraftkonferensen 2009. Syftet med bidraget var att ge vindkrafthandläggare vid länsstyrelser och kommuner reducerad deltagaravgift till konferensen. Den Nationella...
  Projektledare Carolina Gunnarsson
  Projektperiod 090101 - 090830
 • Utbildningsinsatser för handläggare

  Varje år arrangerar länsstyrelsen i Halland, i egenskap av nod inom Nätverket för vindbruk, träffar för länsstyrelsernas vindkraftshandläggare. Syftet med dessa möten är både att förmedla ny kunskap och ge handläggare från hela landet möjlighet att...
  Projektledare Beatrice Eriksson
  Projektperiod 111215 - 121215
 • Många nya tillfällen att prata vind i nytt projekt

  Under det kommande året kommer Lantbrukarnas riksförbund, LRF, driva ett projekt som går ut på att skapa lokala mötesplatser för att diskutera vindkraft. Tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan ska upp emot 20 träffar runt om i landet...
  Projektledare Ulf Jöbacker
  Projektperiod 130901 - 150630
 • Kompetensutveckling för elinstallatörer

  Den 26-27 oktober 2010 i Nyköping hålls den första kursen för elinstallatörer om förnybar elproduktion. Kursen ger kunskap om hur en installation bör utformas och vilka säkerhetsrisker som ska beaktas. Projektets huvudman är Elektriska...
  Projektledare Anders Axelsson
  Projektperiod 100101 - 101201
 • Styr vindkraften rätt

  "När det gäller vindkraftutbyggnaden så ska kommunerna hålla i taktpinnen. De ska bestämma var de ska ha sin vindkraft genom att göra bra översiktsplaner. De ska också bestämma var vindkraften inte ska vara. Kommuner som förhåller sig passiva och...
  Projektperiod 090101 - 091001
 • Vindkraftkonferensen 2011

  10-11 maj 2011 arrangerades Nationella Vindkraftkonferensen i Kalmar för 8:e året i rad, som ett samarrangemang mellan Regionförbundet och Nätverket för vindbruk. Ett av syftena med konferensen är att föra samman näringsliv och offentlig sektor och...
  Projektledare Åsa Westrin
  Projektperiod 101101 - 110831
 • Havsbaserad vindkrafts möjligheter i Blekinge

  Utanför Blekinges kust finns stora planer på havsbaserad vindkraft, och det skapar också möjligheter till nya jobb i regionen. För att kunna ta tillvara den potential till regional utveckling som en stor vindkraftssatsning i regionen skulle föra med...
  Projektledare Clemens Malmberg, Sölvesborgs kommun
  Projektperiod 130801 - 140430
 • Vindkraftens inverkan på fastighetspriser

  Det går inte att visa att vindkraftetableringar har påverkan på fastighetspriser, generellt. Detta enligt en ny rapport, "Vindkraft i sikte" som tagits fram av ÅF Konsult som ett projekt inom Nätverket för vindbruk. Ibland framförs farhågor att en...
  Projektledare Mattias Wondellek, Svensk Vindenergi
  Projektperiod 100101 - 101001
 • Vindkraft landet runt - lokal utveckling

  Initiativ som tas på olika håll i landet för att vindkraften ska komma till nytta i lokalsamhället. Föreningen Hela Sverige ska leva driver ett projekt inom Nätverket som sprider information om vindkraft på lokal nivå. I projektet ingår också att...
  Projektperiod 030101 - 091030
 • Goda exempel lyfts fram i nytt projekt

  På många håll runt om i landet där vindkraften byggs ut finns förhoppningar om att detta också ska bidra till lokal utveckling. I detta projekt ska Mitthögskolan Campus Östersund arbeta fram en policy för lokal nytta. Policyn är tänkt att bli en...
  Projektledare Bosse Bodén, Mittuniversitetet Campus Östersund
  Projektperiod 130701 - 140630
 • Nationella Vindkraftskonferensen 2010

  Syftet med den Nationella Vindkraftskonferensen som hålls i Kalmar den 27-28 april, är att föra ut kunskap om vindkraft till grupper som kan bidra till en utbyggnad av vindkraften och vindkraftindustrin. Förutom att sprida information är den...
  Projektledare Åsa Westrin
  Projektperiod 100101 - 100831
 • Regionalt kunskaps- och kompetenscentrum för vindkraft

  Skånes vindkraftsakademi är ett regionalt forum för vindkraftsfrågor i Skåne. Det bildades 2010 under projektet ”Regionalt kunskaps- och kompetenscentrum för vindkraft” inom Nätverket för vindbruk och ligger i dag i Malmö. Ursprungligen var tanken...
  Projektledare Joakim Nordqvist
  Projektperiod 090601 - 111231
 • Ny kartläggning av kapaciteten i lokala elnät

  Med mer vindkraft i södra delen av landet skulle behoven av överföringskapacitet i nord-sydlig riktning i stamnätet kunna minskas. Även sett till elförbrukningen vore det rationellt att bygga mer vindkraft i södra Sverige eftersom en större andel...
  Projektledare Malin Hansson
  Projektperiod 130801 - 140228
 • Uppförandekod för vindkraftsbranschen

  Ett gott uppförande från branschen är avgörande för att behålla förtroendet för vindkraften. Därför har Svensk Vindkraftförening och Svensk Vindenergi med ekonomiskt stöd från Nätverket tillsammans tagit fram ett ambitiöst regelverk som utgör...
  Projektledare Tomas Söderlund
  Projektperiod 100101 - 120601
 • Rapport från seminarierna Byavind

  Seminarierna i Byavind behandlade frågan om hur vindkraft kan vara till nytta för kommun och lokalsamhälle. Byavind I Seminiaret hölls i Piteå den 22-23 april 2009. Fokus under seminariet var bygdepeng. En bygdepeng på minst en halv procent...
  Projektperiod 090101 - 091230
 • Lättare bedöma radarstörningar med ny programvara

  Med hjälp av en ny programvara ska det bli lättare att bedöma om en kompletteringsradar gör det möjligt att bygga vindkraft i närheten av en väderradaranläggning. Med stöd från Energimyndigheten ska SMHI utveckla ett program för att räkna ut...
  Projektledare Lars Norin, SMHI
  Projektperiod 131001 - 150131
 • Regionalt/lokalt ägande av vindkraft

  Projektet består av tre handböcker om vindkraft och dessa går också att köpa i bokform. Författare och kontaktperson är Tore Wizelius. I handboken "Vindkraft på Lantbruk" beskrivs förutsättningar för vindkraft, ekonomi, olika ägarformer,...
  Projektledare Tore Wizelius
  Projektperiod 100101 - 110901
 • Vindkraft - tillverkning och service i Triple Steelix-regionen

  Projektet har arbetat med att skapa förutsättningar för att fler företag i Triple Steelix-regionen, Bergslagens stålkluster, blir komponenttillverkare för vindkraftindustrin och för att fler serviceföretag etableras i regionen. Projektet har jobbat...
  Projektledare Kjell Grundström
  Projektperiod 091201 - 120930
 • Vindkraft på rätt plats

  Genom att utbilda sina medlemmar om vindkraft vill Naturskyddsföreningen bidra till att bästa möjliga lokaliseringar väljs vid den pågående utbyggnaden av vindkraften i landet, så att konflikterna med naturvårds- och miljöintressen kan...
  Projektledare Isak Isaksson
  Projektperiod 130624 - 140415
 • Projekt småskalig vindkraft

  Ett projekt som har haft småskalig vindkraft i fokus. I maj 2012 bildades formellt sektionen för småskalig vind inom Svensk Vindkraftförening. Det föregicks av flera etapper i projektet om småskalig vindkraft. Tanken är att samla leverantörer av...
  Projektledare Anna Jivén, Svensk vindkraftförening
  Projektperiod 100101 - 120701
 • Fördjupad studie väderradar Gotland

  Genom att bygga en kompletterande väderradar kan många intressekonflikter kring vindkraftsutbyggnaden på Gotland lösas. Det visar utredningen ”Fördjupad studie väderradar Gotland” som länsstyrelsen och Region Gotland genomfört med stöd från...
  Projektledare Lena Kulander, länsstyrelsen på Gotland
  Projektperiod 120801 - 130215
 • Sektion småskalig vindkraft

  Energimyndigheten har beslutat att stötta projektet Sektion småskalig vindkraft inom Nätverket för vindbruk under ytterligare ett år.  Arbetet drivs av Svensk Vindkraftförening och sektionen utgör i dag en självständig del av föreningen....
  Projektledare Anna Jivén
  Projektperiod 130923 - 140701
 • Arbetsmiljö- och säkerhet

  Projektet har haft följande uppdrag: ta fram rutiner i samråd med bransch, arbetstagare och berörda myndigheter säkerställa godkänd kompetens för el-arbeten och/eller arbete på hög höjd att rutinerna är godkända och används (även i YH och...
  Projektledare Karin Liinasaari, Strömsunds kommun
  Projektperiod 101201 - 120502
 • Forum för utbildning och forskningskommunikation

  I detta projekt kommer noden för utbildnings- och kompetensfrågor vid Campus Gotland att bygga vidare på samarbetet mellan universitetet och landets yrkeshögskolor inom YH-forum. Forumet har varit ett sätt för berörda parter att träffas och...
  Projektledare Marita Engberg Ekman
  Projektperiod 131001 - 141231
 • Nationellt branschråd för vindkraft

  I projektet konstateras att det behövs ett nationellt branschråd inom vindkraft, och att det finns ett intresse för detta hos branschens aktörer att delta i ett sådant forum. Frågor som har diskuterats vid de sammankomster som rådet haft...
  Projektledare Daniel Prefect, Strömsunds kommun
  Projektperiod 101201 - 120630
 • Ökad kunskap om tekniska möjligheter att kontrollera

  Genom att bara tända hinderbelysning när det behövs kan störningarna från den högintensiva belysningen för vindkraftverk för omkringboende minskas. Men för att få använda sig av behovsstyrd hinderbelysning krävs dispens från Transportstyrelsens...
  Projektledare Mattias Wondollek
  Projektperiod 130902 - 140831
 • Acceptans hos närboende

  I projektet Acceptans hos närboende har Nätverket för vindbruk studerat hur människor upplever en etablering av vindkraftverk på Hedboberget i Dalarna. Totalt har tre studier genomförts. Under våren 2008 gjordes en första enkätstudie i byn Dalfors....
  Projektledare Beatrice Eriksson
  Projektperiod 100801 - 121231
 • Seminarier om andelsägd vindkraft

  Ett projekt som har haft som syfte att sprida information om vindkraftskooperativ. Det har skett genom träffar runt om i Sverige där föreläsare har presenterat olika aspekter av vindkraft, som exempelvis klimatfördelar, den ekonomiska kalkylen för...
  Projektledare Åsa Elmqvist
  Projektperiod 101220 - 111210
 • Biegga – vindkraftrådgivning för vindarnas folk

  Svenska Samernas Riksförbund har under perioden 2011-2012 bedrivit projektet Biegga. Projektets huvudsakliga mål har varit att upprätta en rådgivningsfunktion till vilken samebyar och vindraftsintressenter haft möjlighet att vända sig till....
  Projektledare Anders Blom, Svenska Samernas Riksförbund
  Projektperiod 101201 - 121231
 • Vinddialogen 2012

  Länsstyrelsen i Hallands län har i projektet Vinddialogen 2012 genomfört ett antal seminarium med syfte att skapa en dialog mellan statliga myndigheter och handläggare på kommuner och länsstyrelser och att kompetensutveckla nyckelpersoner...
  Projektledare Beatrice Eriksson
  Projektperiod 111001 - 140131

Skribent: Energimyndigheten
Senast ändrad: 2013-01-14